จากการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หรือจากประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน นั้น ทำให้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังนี้

  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับการจัดการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนตามเวลาที่กำหนดไว้ในตารางเรียน  อีกทั้งมีเครื่องมือมากมายหลายชนิดที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถที่จะเลือกนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละคน เช่น วีดีโอเทป คอมพิวเตอร์  เครื่องฉายสไลด์  เป็นต้น 

   ซึ่งการนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะสนองต่อนโยบายของทางรัฐบาลคือ การสนับสนุนให้ทุกคนสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ ใครอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน และเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา