คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของสื่อประสมที่มีลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ

  1. มีเนื้อหาสาระสำคัญ

  2. ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

  3. โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนได้

  4. ให้ผลย้อนกลับทันที