ดารารัตน์ ทำแกว : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของฉัน

          คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ นวัตกรรมหรือสื่อทางเทคโนโลยีที่มนุษย์มีการประยุกต์หรือประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และเป็นทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องที่ตนเองมีความสนใจ ซึ่งลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่บุคคลแต่ละคนผลิตหรือสร้างขึ้นมานั้นจะมีความแตกต่างกัน แม้จะเป็นวิชาเดียวกัน เนื้อหาเดียวกัน แต่รูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็แตกต่างกัน  ในสังคมปัจจุบันการกระทำหรือการดำเนินการในเรื่องใด ๆ ส่วนใหญ่ต้องอาศัยความรวดเร็ว ว่องไว และความมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนา และนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของสังคมเช่นเดียวกัน  ซึ่งพบว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยปกติครู หรือ ผู้สอน แต่ละคนก็ย่อมมีวิธีการหรือรูปแบบการสอนที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการผลิตสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอน หรือสิ่งที่ช่วยเสริมความสนใจในการเรียนให้กับผู้เรียนก็แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน

           ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความคิดเห็นว่าลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่บุคคลแต่ละคนผลิตจึงต้องแตกต่างกัน มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน แต่สามารถทำให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถมีความเข้าใจในเนื้อหาตรงกัน  ส่งผลต่อการปฏิบัติที่สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้ โอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากคอมพิวเตรอ์ช่วยสอน จึงเกิดได้ง่ายตามความสะดวกของผูเรียนทั้งด้านเวลาและความสนใจ หากมีการนำมาใช้ในสังคมไทย จุส่งผลให้ระบบการจัดการศึกษาของประเทศไทยพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดารารัตน์ ทำแกวความเห็น (0)