คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ  การทำข้อมูลในสิ่งที่เราต้องการสื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจได้เรียนรู้กระทำลงเข้าไปในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมใดๆ กระทำข้อมูลก็ตาม  แล้วผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถเปิดเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่จัดกระทำลงในคอมพิวเตอร์แล้วนั้น  ผู้สอนหรือผู้นำเสนอไม่ต้องสอนด้วยตนเองใช้คอมพิวเตอร์ที่เราเก็บข้อมูลที่เราจะสื่อถึงผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจสอนผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจ โดยที่ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจจะเข้าไปศึกษาในคอมพิวเตอร์เอง
          ตัวของเบญญคุณาเองไม่ค่อยมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากนัก  ที่ให้ความหมายคำว่า  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ คิดว่าน่าจะประมาณนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่