ข้าพเจ้าสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมานาน  มีความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือการเรียนการสอนที่เรานำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอนในเนื้อต่างได้  ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเวลาใดหรือสถานที่ใดก็ตาม  ทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบทเรียนในคอมพิวเตอร์  และยังสามารถนำมาแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  เช่นการขาดแคลนครู  แบ่งเบาภาระการสอนได้