CAI

ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

          คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือสื่อการสอนที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยในการสอน นำเสนอข้อมูลที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้ศึกษา ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อต่อการเรียนรู้ เพราะคอมพิวเตอร์สามารถบันทึกเนื้อหาทั้งภาพและเสียงได้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเกิดการตอบสนองในการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ อีกทั้งยังสามารถทำให้ผู้เรียนค้นคว้าได้บ่อยครั้งเมื่อไม่เข้าใจสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา    แต่เนื่องจากข้าพเจ้าไม่ค่อยมีความรู้และไม่ชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ซักเท่าไหร่ จึงไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาถึงวิธีการจัดทำสื่อประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     

          ดังนั้นในรายวิชานี้ข้าพเจ้าคิดว่าคงจะได้ความรู้และประสบการณ์จาก ครู และเพื่อน ๆในห้องเรียนในการให้คำแนะนำ ถึงวิธีการ และเทคนิค ในการจัดทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อนำกลับไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาของข้าพเจ้าต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษร อ่อนคำความเห็น (0)