คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆโดยตรง  หรือเป็นการนำเอาสื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นสื่อช่วยประกอบในการจัดการเรียนการสอนเช่นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   อาจมีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์คือสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้ โดยที่ผู้เรียนเองนั้นไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนในห้องเรียน  แต่สามารถเรียนรู้ได้ตนเอง  เนื้อหาและกิจกรรมของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นต้องตรงกับจุดมุ่งหมายของผู้เรียนที่ต้องการศึกษา  รูปแบบของการนำเสนอเนื้อหา,กิจกรรม,คำถามมีความน่าสนใจ  มีการจัดกระทำไว้อย่างเป็นระบบ   สามารถประเมินการตอบสนองของผู้เรียนได้คือการตัดสินคำตอบของผู้เรียน  ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเป็นการเสริมแรงแก่ผู้เรียนเช่นมีการให้คะแนน  มีเสียงปรบมือ  ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจของผู้เรียนเองได้  และสามารถตอบสนองถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลได้