คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คือ  การสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน  โดยมีการจัดทำเนื้อหา  รูปแบบ  กิจกรรมให้ครอบคลุม  สร้างรูปแบบในการนำเสนอให้น่าสนใจ  จัดลำดับโครงสร้างไว้อย่างเป็นระบบ  โดยให้ผู้เรียนได้เรียน  ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทเรียนได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้  โดยการกำหนดการสร้างบทเรียนนั้น  ต้องกำหนดเนื้อหาให้เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยสอน  เนื่องจากเนื้อหาบางเนื้อหาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพราะสามารถศึกษาได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ได้ดีกว่า  แต่เนื้อหาบางเนื้อหาหากใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการช่วยสอน  แสดงจุดสนใจ  สร้างความรู้ความเข้าใจมากขึ้น  สร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มากขึ้น นั่นแสดงว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล