คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหา กิจกรรม       แบบทดสอบพร้อมเฉลย ที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์โดยผู้เรียนจะทราบผลของการศึกษาได้ทันที ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกตื่นเต้นและสนุกกับการเรียน ซึ่งประกอบด้วยภาพ แสง เสียง สามารถที่จะเลือกศึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ  บทเรียนและย้อนกลับไปกลับมาได้เมื่อไม่เข้าใจในส่วนนั้น

         ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นบทเรียนที่ทำให้ประหยัดเวลา กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ สามารถศึกษาได้ตลอดเวลาและฝึกให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและตั้งใจศึกษาเนื้อหาเพื่อทดสอบความเข้าใจในบทเรียนของตนเอง