ผมเองสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมานาน ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อนนี้ผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้วิธีการอย่างไรก็ตาม ถ้าใช้ผ่านคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านั้นคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไม่ว่าจะเป็นเพาเวอร์พอยต์ หรือ ซีดีรอม แต่หลังจากที่ผมได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอช่วยสอน แล้วผมคิดว่าปัจจัยหลักที่ทำให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่างจากสื่ออื่นๆ คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีปฏิสัมพันธ์ แล้วก็การออกแบบการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ โดยที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อ ที่ได้รับการออกแบบจากครูผู้สอน อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่างจากสื่อ อื่นๆ ก็คือ ความเป็นมัลติมีเดีย มีภาพ มีเสียง มีภาพเคลื่อนไหว ดังนั้นสองสิ่ง คือปฏิสัมพันธ์ และ มัลติมีเดียนี่แหละที่ทำให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีพลังที่จะขับเคลื่อนการเรียนรู้