เป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างดี