คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สื่อการเรียนการสอนที่มีลักษณะเป็นสื่อประสมใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ มีลักษณะสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ มีลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ

     1. ต้องมีเนื้อหาสาระ

     2. ต้องตอบสนองความต่างระหว่างบุคคล

     3. มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน

     4. ให้ผลย้อนกลับทันที