ดิฉัน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร และ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร ได้พูดคุยกันว่า       การปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพน่าจะนำวิธีการจัดการความรู้มาใช้เพื่อให้นิสิตนำประสบการณ์วิชาชีพมาเล่าสู่กันฟังในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเมื่อวันที่  9  มีนาคม  2549  พวกเรา  จึงแบ่งนิสิตตามวิชาเอกเพื่อให้นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยตั้ง KV ไว้ว่า  ประสิทธิภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  พวกเราเห็นว่า  KM  เป็นวิธีการที่ดีอันหนึ่งที่นิสิตได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและสามารถสกัดเป็นข้อความรู้ที่น่าสนใจที่ไม่คาดคิด จากเรื่องเล่าของนิสิตได้  6 ประเด็น 

1.  การเตรียมตัวก่อนสอน  (ก่อนเข้าสู่โรงเรียน)

     1.1  สังเกตการณ์สถานที่จะฝึกสอนก่อน ทั้งในเรื่องสภาพทั่วไปและบ้านพัก

     1.2  ศึกษาหลักสูตรในระดับชั้นที่ตนต้องสอน

     1.3  ศึกษาตัวอย่างแผนการสอน

     1.4  เตรียมตัวก่อนสอน 2 สัปดาห์  ทำความเข้าใจทั้งเนื้อหาในระดับชั้นที่สอนและพื้นความรู้ก่อนระดับชั้นที่สอน

     1.5  เตรียมหนังสือ ตำรา ตัวอย่างโจทย์ รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งแบบทดสอบไว้ก่อนล่วงหน้า  1  อาทิตย์

     1.6  ปรึกษาครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับตัวเด็กและโครงร่าง (Guide line) ที่ต้องการสอน

     1.7  เตรียมใจให้พร้อมก่อนสอน

2.   การวางแผนการสอน

     2.1  ตรวจสอบดูปฏิทินการปฏิบัติงานในโรงเรียน

     2.2  จัดแบ่งเนื้อหาให้เหมาะกับเวลา

     2.3  จัดแบ่งเนื้อหาไว้ตลอดเทอม

     2.4  ใช้แผนการสอนสำเร็จรูปในระยะแรกเนื่องจากยังไม่รู้จักหลักสูตรสถานศึกษาเตรียมตัว

     2.5  เตรียมใบความรู้ล่วงหน้าและศึกษาเนื้อหาอย่าดีก่อนสอนจริง

     2.6  อ่านแผนในวันเสาร์ อาทิตย์ และเก็บรายละเอียดอีกครั้ง คืนก่อนวันสอนจริง

     2.7  ใช้แหล่งอ้างอิงหลายแหล่งเมื่อเกิดความสับสนในเนื้อหา

     2.8  ปรับแผนการสอนให้เป็นตามสภาพจริงและตามศักยภาพของเด็ก

3.  การจัดการเรียนการสอน

     3.1  สอนตามเนื้อหาที่เขียนไว้ในแผน

     3.2  สอนตามแผนการสอน

     3.3  สอนเรื่องที่ตนเองถนัดก่อน

     3.4  ใช้ทั้ง child - centered และ teacher - centered

     3.5  ให้เด็กมีส่วนร่วมในการสอน

     3.6  ใช้เด็กเป็นศูนย์กลางแต่หากมีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องขึ้นให้ครูอธิบายเพิ่มเติม

     3.7  ก่อนสอนเนื้อหาใหม่มีการทดสอบความรู้เดิมก่อน ถ้าพบว่านักเรียนไม่มีพื้นฐานความรู้ก่อนให้สอนเสริมตอนพักที่ยง

4.   การแก้ปัญหาในชั้นเรียน

     4.1  เล่านิทานให้ข้อคิดแก่นักเรียนก่อนสอนเพื่อสร้างสมาธิให้แก่นักเรียน

     4.2  ให้นักเรียนทำงานกลุ่มมากขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนได้เร็วขึ้น

     4.3  ให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มเพื่อลดการคัดลอกแบบฝึกหัดของเพื่อน

     4.4  ให้นักเรียนทั้งกลุ่มสอบปากเปล่าทั้งกลุ่ม โดยครูสุ่มนักเรียนที่มักลอกแบบฝึกหัดเป็น       ผู้ตอบ

     4.5  ให้นักเรียนส่งานภายในชั่วโมงนั้นเพื่อลดปัญหานักเรียนไม่ส่งงาน

     4.6  ให้รางวัลเป็นคะแนนแก่นักเรียนที่สนใจเรียน

     4.7  ให้คะแนเด็กที่เข้าเรียน

     4.8  ทำโทษหรือใช้ไม้เรียวจะทำให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมได้

     4.9  เด็กจะตั้งใจเรียนมากขึ้น  หากบอกแนวข้อสอบ

     4.10  แก้ปัญหานักเรียนโดดเรียนด้วยการบันทึกข้อความส่งโรงเรียน

     4.11  นักเรียนที่คุยกันจัดให้นั่งหน้าสุดหรือให้ยืนจนกว่าจะหยุดคุย  หรือให้หาคนอื่นที่คุยออกมายืนแทน

     4.12  นักเรียนลืมอุปกรณ์ ทำโทษให้คัดลายมือเขียนว่าจะ "ไม่ลืม....อีก (50 เที่ยว)"

     4.13  เรียกชื่อนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียน

5.   การจัดเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้

     5.1  มีการเตรียมใบความรู้เก็บไว้ล่วงหน้า

     5.2  มีการใช้สื่อที่หลากหลาย  ได้แก่  VDO  Projector กระดาษ chart  ใบความรู้            ใบกิจกรรม  ฯลฯ

     5.3  จัดให้มีสื่อการเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจ  เช่น  เกมส์

     5.4  ใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กเป็นสื่อในการสอน

     5.5  ใช้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้

     5.6  มีการสืบค้นข้อมูลความรู้จาก  internet

     5.7  หาสื่อจาก  Internet 

     5.8  ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อง่ายๆ  เอง  เช่น  รูปทรงเรขาคณิต

     5.9  มอบหมายให้เด็กใช้ห้องสมุดในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง

     5.10  ให้นักเรียนมีโอกาสสำรวจแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

6.   การวัดและประเมินผล

     6.1  มีการตกลงเกี่ยวกับคะแนนและมีการแบ่งคะแนนที่ชัดเจนก่อนดำเนินการสอน

     6.2  นอกจากคะแนนสอบให้มีคะแนนเก็บจากสมุด  คะแนนปฏิบัติ  และการนำเสนอผลงาน

     6.3  ประเมินตามผลตามสภาพจริง  พิจารณาจากศักยภาพของนักเรียน

     6.4  จัดสอบย่อยบ่อยๆ

     6.5  ให้มีการสอบท้ายหน่วยการเรียนหรือสอบท้ายเรื่องและท้ายชั่วโมงที่สอนแต่ละครั้ง

     6.6  ให้สอบอัตนัยเพื่อวัดความรู้ด้านทักษะ