ผมเองผลิตสื่อเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมา  โดยเข้าส่งประกวดในระดับภาค จังหวัด ได้รับรางวัลมากมาย  ผมสอนในวิชาคณิตศาสตร์  แต่ความรู้ปานกลาง  คือยังไม่มีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรมลงในไอคอน calculation  ในส่วนนี้ต้องการไปสร้างเกม