คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในมุมมองความคิด

ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการนำเอาหลักการทางทฤษฎีคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจนนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์มาใช้  หลักการทฤษฎีทางจิตวิทยามาบูรณาการในการใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นระบบโดยผ่านสือ่ทางคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นภาพเป็นเสียง  ถ้าเปรียบเสมือนการทำอาหารก็คือการปรุงอาหารให้ดีที่สุดมีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่ นั้นแหละโยมก็เท่ากับว่าการรวมมิตรสรพพคุณทางคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานต่อไป เจริญพร