CAI  เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในอีกรูปแบบหนึ่งของผู้เรียน  เนื่องจากการเรียนการสอนเดิม มีรูปแบบการเรียนการสอนในแบบเดียวคือการสอนโดยครูเพียงอย่างเดียวทำให้รูปแบบการเรียนการสอนไม่หลากหลาย  เนื่องจากผู้เรียนมีความแต่ต่างระหว่างบุคคล มีความอยากรู้และความชอบที่ไม่เหมือนกัน   ดังนั้นในปัจจุบัน CAI จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของรูปแบบการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานเพลิดเพลินและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

    การจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่นำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเป็นสื่อในการเรียนการสอน  ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาผู้เรียนสามารถตอบโต้มีปฎิสัมพันธ์กับบทเรียนที่สร้างขึ้นมาด้วยความเพลิดเพลิน เนื่องจากในบทเรียนมีทั้งภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว แสง สี  แสงเป็นการดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้สนใจมากยิ่งขึ้น  การเรียนการสอนจึงถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ซ้ำบ่อยได้เท่าที่ต้องการทำให้ไม่ลืม

    การเรียนการสอน CAI  นับเป็นรูปแบบการสอนที่น่าสนใจ   ควรได้รับการสนับสนุนเพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคต......