คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีบทบาทกับชีวิตของคนเรามากขี้น ประชาชนส่วนมากเริ่มมีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบ้านของตนเอง และในโรงเรียนก็นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  จากเดิมที่สอนแบบบรรยายให้นักเรียนฟังมีสื่อประกอบตามเนื้อหาเป็นภาพหรือข้อความบรรยายประกอบความเข้าใจในเวลาเรียนในห้องเรียน  แต่ปัจจุบันเมื่อนำคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนนักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้สามารถสืบค้นหาจากอินเทอร์เน็ตที่มีรายละเอียดให้ศึกษามากมาย  และเวลาที่เรียนในห้องเรียนปกติก็สามารถนำคอมพิวเตอร์มานำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ  ได้มากยิ่งขึ้น นักเรียนก็จะมีความสนุกสนานกับการเรียน เพราะได้สัมผัสกับภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่ใกล้เคียงความจริง