คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นกระบวนการเรียนการสอน โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ ในการนำเสนอเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ ทั้งข้อความ  ภาพและสียง  มีลักษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียน แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือสามารถโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ได้    มีลักษณะการนำเสนอเป็นตอนเรียงลำดับไปเรื่อยๆ ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาได้ด้วยตนเอง (Self Learning) สามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ เช่น เลือกบทเรียนที่สนใจ  แบบฝึกปฏิบัติ แบบทดสอบ และสามารถรับการตอบสนองได้ทันที