ณิษา สิริปัญญา ความเข้าใจเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

CAI คือ สื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคส์
       CAI  คือ  สื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคส์ที่สร้างขึ้นมาจากการใช้โปรแกรมต่าง ๆ จากคอมพิวเตอร์  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณิษา สิริปัญญาความเห็น (0)