CAI  คือ  สื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคส์ที่สร้างขึ้นมาจากการใช้โปรแกรมต่าง ๆ จากคอมพิวเตอร์  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ