นฤเบศร์ จันทะเดช

    

          คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ บทเรียนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้พัฒนาไว้อย่างเป็นระบบและมีแบบแผนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนคอยแนะนำ มีการนำเสนอ บทเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบทเรียนนั้นๆ ตามความสามารถของ  ผู้เรียนโดยพัฒนาทั้ง IQ , EQ , MQ และ AQ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

1. เสนอสิ่งเร้าให้แก่ผู้เรียน

2. ประเมินการตอบสนองของผู้เรียน

3. ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อเป็นการเสริมแรง

4. ให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าในลำดับต่อไป

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นฤเบศร์ จันทะเดชความเห็น (1)

เพื่อนเธอ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจเพื่อนๆ ที่กำลังจะพัฒนาวิชาชีพครู 

เพื่อนร่วมหอที่ไม่ได้เรียนร่วมกัน