ชรินทร์ทิพย์ ความเข้าใจในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  Contact

  สื่อมัลติมิเดีย ที่ส่งผลถึงผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  

          มีผู้ให้คำนิยามหรือความหมายของ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้มากมาย แต่ในความคิดของคนแต่ละคนก็แตกต่างกัน และในความคิดของข้าพเจ้านั้น

          คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)น่าจะเป็นสื่อมัลติมิเดีย ที่ผู้สอนนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผ่านคอมพิวเตอร์ ได้ถูกจัดทำอย่างเป็นระบบมีกระบวนการเป็นขั้นตอน  ซิ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ถูกจำกัดเวลา จะเข้าไปเรียนกี่ครั้งก็ได้ เวลาใดก็ได้และสื่อนั้นมีการตอบสนองต่อผู้เรียน

          ในการเรียนรู้นั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับ ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม หรือ ผู้เรียนเรียนช้า สามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอายใคร ซึ่งในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ อยู่ 3 ส่วนคือ แบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อเป็นการทดสอบความรู้พื้นฐาน  เนื้อหาบทเรียน  และส่วนสุดท้าย คือแบบทดสอบหลังเรียน  หากเข้าไปศึกษาจะได้เพิ่มพูนความรู้ให้แน่นด้วยความสนุกสนาน

          จะเห็นได้ว่า คอมพิวเวตอร์ช่วยสอน เปรียบเสมือนผู้ช่วยหรือตัวช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสอนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและส่งผลถึงผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ชรินทร์ทิพย์ ยองชนะ

Post ID: 18656, Created: , Updated, 2012-05-23 19:03:24+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)