คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   (Computer Assisted Instruction : CAI) ในความเข้าใจของข้าพเจ้า หมายถึง บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบ ตามลำดับการเรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเพื่อให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบทเรียนนั้นๆ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล   เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับข้าพเจ้า  เพราะจากการเรียนการสอนที่ผ่านมาครูส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการสอนแบบ  ทอกค์แอนด์ชอล์ค   การสอนเป็นเรื่องยุ่งยากและเหนื่อยมากสำหรับการสอนเรื่องเดิมซ้ำๆซากๆ  และสอนหลายห้องในเนื้อหาเดิม  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยสร้างเนื้อหาบทเรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ ให้นักเรียนเรียนรู้ไปตามลำดับขั้นตอน  สามารถทบทวนความรู้เดิม   ทดสอบความรู้ก่อนและหลังเรียน   สามารถแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้  และการขาดแคลนครูผู้สอน

          จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันครูต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ถ้าครูมีความรู้ความสามารถในการสร้างบทเรียนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้  ก็จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและลดการทำงานของครูได้มากทีเดียว และข้าพเจ้าคงจะต้องนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี่แหละไปใช้กับนักเรียนของข้าพเจ้าอย่างแน่นอน