คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในความเข้าใจของข้าพเจ้า หมายถึง โปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้ผู้สอนใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนในแต่ละวิชานอกเหนือจากการบรรยายของครูผู้สอน โดยมีทั้งภาพและเสียงเมื่อนำไปใช้กับนักเรียนแล้วทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนมากขึ้น  เพราะนักเรียนสามารถใช้และโต้ตอบกับสื่อดังกล่าวได้ทันที  ครูเป็นเพียงผู้แนะนำและอธิบายเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม  จึงช่วยให้ประหยัดเวลาสำหรับครูได้มากขึ้น

         โดยส่วนตัว "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน" สำหรับข้าพเจ้าแล้วยังไม่ค่อยมีความเข้าใจอยู่ค่อนข้างมาก  ฉะนั้นจึงมีความต้องการเข้ามาศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนตามรายวิชาที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการสอนได้ต่อไป