Contact

ทิพย์วิภา ผัดอ่อนอ้าย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์   

     คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI ) คือการนำเอาความรู้ เนื้อหาสาระต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็นตอนๆ แล้วนำสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ ตัวอักษร เสียง กราฟิค มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ไม่ควรมีการกำหนดเวลา และมีการประเมินผลเพื่อสนองตอบและเสนอแนะความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถเรียนได้เท่าที่ผู้เรียนต้องการ รวมทั้งสื่อนั้นสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 18661, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)