ทิพย์วิภา ผัดอ่อนอ้าย คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์

     คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI ) คือการนำเอาความรู้ เนื้อหาสาระต่างๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็นตอนๆ แล้วนำสื่อต่างๆ เช่น รูปภาพ ตัวอักษร เสียง กราฟิค มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง ไม่ควรมีการกำหนดเวลา และมีการประเมินผลเพื่อสนองตอบและเสนอแนะความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถเรียนได้เท่าที่ผู้เรียนต้องการ รวมทั้งสื่อนั้นสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทิพย์วิภา ผัดอ่อนอ้ายความเห็น (0)