คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ในลักษณะสื่อประสมระหว่างตัวอักษร  ภาพ  เสียง ภาพเคลื่อนไหวที่ดึงดูดความสนใจมีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์และมีการประเมินผลเพื่อสนองตอบให้ผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว