คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นสื่อการสอนที่ถูกเก็บไว้ในรูปของซีดีรอมที่มีการนำเสนอหลายรูปแบบเช่นภาพนิ่ง  ข้อความ  กราฟิก มาผ่านคอมพิวเตอร์  การนำเสนอนี้จะมีความน่าสนใจในตัวของสื่อเองทั้งเรื่องของภาพ  สี  เสียงซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักสูตรและมีความเหมาะสมตามระดับความรู้ความสนใจ    การเรียนรู้ที่เรียนผ่าน สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้จะช่วยทดแทนการเรียนการสอนที่ครูอาจจะไม่มีความเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ  โดยตรง หรือช่วยทดแทนในโรงเรียนที่มีครูน้อย  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากสำหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้