คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร ?

          คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีการจัดทำขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังจะช่วยให้ผู้เรียนทีความรู้และสนใจ เข้าใจ และมีความกระตือรือร้นในการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้เรียนมากขึ้นในทุกระดับและสามารถนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในปัจจุบันเช่นปัญหาการขาดแคนครู ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก เป็นต้น ในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีบทบาทอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนที่ครูทุกสาขาวิชาที่จะต้องศึกษาอยู่เสมอ