Contact

ไพรสาร กาบทุม:คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร ?

          คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีการจัดทำขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังจะช่วยให้ผู้เรียนทีความรู้และสนใจ เข้าใจ และมีความกระตือรือร้นในการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้เรียนมากขึ้นในทุกระดับและสามารถนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในปัจจุบันเช่นปัญหาการขาดแคนครู ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก เป็นต้น ในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีบทบาทอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนที่ครูทุกสาขาวิชาที่จะต้องศึกษาอยู่เสมอ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 18665, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (2)

IP: xxx.19.231.4
Written At 
ขอให้มีแฮงนะดร.ไพรสาร
ครูสารคาม
IP: xxx.26.186.37
Written At 

ดีมาก มีอะไรอีกมากมายในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน