คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นบทเรียนหรือเนื้อเรื่องทำขึ้นมาโดยใช้คอมพิวเตอร์ผลิต  เพื่อช่วยสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนหรือผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้ได้มีการเรียนรู้  ก่อนการเริ่มเรียนจะมีการทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วแจ้งคะแนนให้ทราบ  เมื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วจึงไปเรียนเนื้อหา  ในเนื้อหาจะมีทั้งเนื้อหา  ภาพนิ่ง   ภาพเคลื่อนไหว  และมีเสียงเพื่อเร้าความสนใจให้กับผู้เรียน  เมื่อเรียนจบเนื้อหาแล้วจะให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนแล้วแจ้งคะแนนให้ทราบ