ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

          คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted  Instruction)  เป็นอย่างไร

        -คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อเทคโนโลยีที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคล  นั่นหมายถึงว่าบทบาทหน้าที่หลักคือเป็นสื่อที่แทนครูผู้สอน  ซึ่งสามารถจะนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรุ้ได้ตามความถนัดและตามความต้องการ

          ลักษณะของสื่อประเภทนี้จะต้องอาศัยการวิเคราะห์  เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆจากผู้เรียน วางแผน และนำมาผสมผสานกับศาสตร์ในการออกแบบพัฒนาบทเรียน  ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้  รวมทั้งวิธีการนำโปรแกรมมาประยุกต์รวมกัน  และนำมาหาประสิทธิภาพ จึงจะพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ให้เกิดความเหมาะสม  และความลงตัวในการใช้งาน

          ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกิดขึ้นทั้งกับครูผู้สอนและผู้เรียน  ครูผู้สอนได้ลดบทบาทของตนเอง  แต่ได้เพิ่มเทคนิคในการเรียนรู้ที่หลากหลายและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  โดยสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้ตามสภาพที่แท้จริง

           คุณค่าทางการศึกษาที่ได้จากสื่อนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้  และเป็นภูมิปัญญาทางการศึกษาที่เกิดการต่อยอดทางความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทิพวิมลชัยวงค์เวชวัฒนาความเห็น (0)