ปิ่นเงิน ทาสุวรรณ รู้จักคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือเรียกอีกรูปแบบหนึ่งว่า cai เป็นการนำเนื้อหาบทเรียนมาจัดทำเป็นรูปแบบสื่อการสอนที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ในเนื้อหาที่จะให้เรียนหรือเผยแพร่จะต้องทำให้เนื้อหานั้นน่าสนใจ สร้างความเข้าใจ และมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้ให้ผู้ใช้ได้ฝึกฝนด้วยตนเอง เนื้อหาแต่ละบทเรียนจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากเรื่องที่เรียน