ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า"คอมพิวเตอร์ช่วยสอน"  คือ นวัตกรรมทางการศึกษาหรือเทคโนโลยีที่ใช้ช่วยในการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางที่ทำให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งเปลี่ยนจากระบบการเรียนรู้แบบเดิม  ที่ว่าการเรียนรู้เกิดได้โดยมีครู  หรือผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดเท่านั้น 

      ซึ่งในการใช้ "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน"  ให้เกิดความรู้และประโยชน์สูงสุดทั้งตัวผู้เรียนเองจะต้องมีวินัยและปฏิบัติตามคำแนะนำ  ส่วนในการออกแบบและพัฒนา  ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาและใช้ทฤษฎี  โดยคำนึงถึงตัวผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้  "คอมพิวเตอร์ช่วยสอน"  น่าสนใจ  น่าศึกษา ค้นคว้า  และจะต้องมีการพัฒนา  ปรับปรุงอยู่เสมอ  โดยคุณลักษณะและประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะแตกต่าง  และมีมากมายหลายแบบตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ออกแบบ  โดยคำนึงถึงความน่าสนใจและการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดอยากเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง