คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากมุมมองของดิฉัน

Kwanruen
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                  

               ความรู้และความเข้าใจของดิฉันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( CAI )จากมุมมองของดิฉัน...คิดว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการพัฒนาการรูปแบบการสอน จากรูปแบบการสอนดั้งเดิมซึ่งครูเป็นผู้บอกความรู้ ผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้จากสิ่งที่ครูบอก เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีต่าง ๆที่ทันสมัยและให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน  เพื่อให้สามารถตอบสนองแนวทางดังกล่าว ผู้สอนจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบเดิมมาเป็นวิธีการสอนแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีรมาเป็นสื่อในการช่วยสอน ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นที่กำลังได้รับความนิยมในทุกวงการตอนนี้ก็คือ "คอมพิวเตอร์"  ฉะนั้น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึง หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน โดยสามารถแสดงได้ในรูปของข้อความ ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว เสียง  สื่อผสมต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะเรียนรู้ โดยผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้โต้ตอบและการให้ผลย้อนกลับทันที เช่นการสร้างข้อทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขวัญเรือนความเห็น (1)

เพื่อนหล่อน
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ฉันได้รับความรู้มากเลยเมื่ออ่านข้อมูลที่หล่อนค้นคว้าหามา ขอบคุณจริงๆ