หลักในการตั้งชื่อเรื่องวิจัย (1) ตั้งชื่อจากปัญหาการวิจัย, (2) ชื่อเรื่องวิจัยเป็นหัวใจของเรื่องวิจัย, (3) ต้องถูกหลักภาษา

ขั้นตอนในการตั้งชื่อเรื่องวิจัย :

     1. ค้นหาตัวแปรจากปัญหาการวิจัย

     2. แปรค่าตัวแปรออกเป็นระดับ (Level)

     3. พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล(Cause - Effect) หรือเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation)

     4. ใช้ตัวแปรตั้งชื่อเรื่งวิจัย

ตัวอย่าง :

ปัญหาการวิจัย  : การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (รูปประโยคบอกเล่า)

                    : ความคิดสร้างสรรค์ สามารถสอนได้หรือไม่? (รูปประโยคคำถาม)

ตัวแปร(Variables) : ตัวแปรอิสระ : วิธีสอน

                         : ระดับ ; วิธีสอนความคิดสร้างสรรค์ - ไม่สอนความคิดสร้างสรรค์

                         : ตัวแปรกลาง : ปัญญา

                         : ระดับ          ; ปัญญาระดับสูง - ปัญญาระดับต่ำ

                         : ตัวแปรตาม  ; คะแนนจำนวน, คะแนนริเริ่ม หรือเอกลักษณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร : เชิงสาเหตุและผล  โดยมีวิธีสอนเป็นสาเหตุ(Cause) คะแนนความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งได้แก่ คะแนนจำนวน  คะแนนริเริ่ม เป็นผล(Effect)

การตั้งชื่อเรื่อง      : อาจจะตั้งชื่อได้หลายชื่อที่มีความหมายสอดคล้องกัน เช่น

                        : บทบาทของวิธีสอนความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์

                        : ผลของวิธีสอนความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์

                        : วิธีสอนความคิดสร้างสรรค์กับความคิดสร้างสรรค์ : การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล