เพิ่มโอกาสให้ชีวิต กับการเป็นอาจารย์คณะสาธารณสุข ม.สารคาม

โอกาสยังมีเสมอ

หลายคนฝันใฝ่ที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย อยากทำวิจัยอย่างเต็มที่ และการเป็นอาจารย์เป็นอาชีพที่หลายคนยกย่องนับถือกว่าอาชีพอื่นๆ แต่หลายคนก็ได้แค่ฝัน

แต่วันนี้ คงไม่ยากเกินไปที่จะก้าวไปตามฝันแล้วล่ะครับ หากติดตามข่าวสารรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งมีการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ และรับบุคลากรเพิ่มเติม เมื่อมีประกาศรับสมัครก็จะต้องติดตามกันต่อไปว่า ทางสถาบันยังคงเปิดโอกาสให้สมัครในตำแหน่งดังกล่าวหรือไม่

เช่นที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความต้องการอาจารย์ประจำคณะอีกหลายตำแหน่ง ซึ่งยังคงเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตและก้าวเดินต่อไปกับคณะสาธารณสุข ศาสตร์ มมส. ในอนาคต

ถ้าคุณสมบัติยังไม่พร้อม หลายคนสามารถที่จะเติมเต็มคุณสมบัติของคุณให้พร้อมในการก้าวเข้าสู่กรเป็น อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งในขณะนี้ ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหาร การจัดการด้านต่างๆให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อที่จะผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

ไม่ว่าสถาบันไหนต่างก็เร่งพัฒนาคุณภาพกันทั้งนั้น ยิ่งเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. ที่จัดตั้งเป็นคณะมาได้เพียงไม่กี่ปี ก็ยิ่งต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นและผลงานให้เป็นที่ยอมรับต่อบุคคลทั่วไป มากขึ้น

วันไหนถ้าพร้อม และเดินเข้าไปสอบถามติดต่อกับทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. บางครั้ง การเผยแพร่ประกาศรับสมัครงาน หลายท่านอาจจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เพราะปัจจุบันมีข้อมูลหลากหลายจริงๆ ก็ต้องขึ้นอยู่กับความอุตสาหะพยายามของคุณแล้วล่ะครับ ว่าจะสามารถไขว่คว้าหาโอกาสที่ดีให้แก่ชีวิตของคุณเองได้หรือไม่ดูในประกาศรับสมัครงานแล้ว จะพบว่า มีการประกาศรับสมัครหลายครั้งมาแล้วนะครับ ดังนั้น ไม่ว่าจะนานแค่ไหน โอกาสยังมีเสมอ

 

ประกาศ  ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ 7 / 2549

    ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 12 อัตรา
    อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7(1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2543 มติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 78 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2546 และมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 116 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลดังต่อไปนี้

1. สังกัดที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    อาจารย์
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
    3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการบริหารงาน          ; บุคคล  พ.ศ. 2543
    3.2 วุุฒิปริญญาเอก ทางชีวสถิติ ทางโภชนาการ ทางการบริหารผู้สูงอายุ ทางเศรษฐศาสตร์ 
          สาธารณสุข ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางอาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทาง          ; สาธารณสุขศาสตร์ (เลขประจำตำแหน่ง590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600 และ 601)
     3.3 มีผลการเรียนระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือกรณีที่เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า        ;     2.75 เกรดของกลุ่มวิชาเอกต้องอยู่ในเกณฑ์ดี ระดับปริญญาโทเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25
      3.4 มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากผลการเรียนหรือผลการ      & nbsp;     สอบของสถาบันที่เชื่อถือได้ หรือข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัย (ถ้ามีหลักฐานให้นำ             มาประกอบการสมัครด้วย)
       3.5 มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากผลการศึกษาที่ทีหลักฐานแสดงได้ หรือ            ผ่านการทดสอบของมหาวิทยาลัย (ถ้ามีหลักฐานให้นำมาประกอบการสมัครด้วย)
       3.6 มีหนังสือรับรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยเป็นอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 1 คน
       3.7 ต้องมีวิทยานิพนธ์ สำหรับวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาโท และเอก (ให้ยื่นหลักฐานประกอบการ             สมัครสอบ)


4. หลักฐานที่ใช้สมัคร
      4.1 ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย
      4.2 หลักฐานการศึกษาได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง และ transcript ในระดับ           ปริญญาทุกฉบับ (พร้อมฉบับจริง)
       4.3 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 3X4 ซ.ม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี           จำนวน 1 รูป
5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ตำแหน่งละ 100 บาท
6. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
      6.1 สมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาสมัครแทน โดยมีหนังสือมอบอำนาจ ณ สำนกงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
      6.2 สมัครทางไปรษณีย์ โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันประทับตราทางไปรษณีย์เป็นวันสมัคร ทั้งนี้ให้ส่งเอกสารและค่าสมัครมาพร้อม ค่าสมัครส่งเป็นธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินสั่งจ่ายเฉพาะ ปท.กันทรวิชัย 44150 (เท่านั้น) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4353 เบอร์ภายใน 109
      6.3 สมัครทางอินเตอร์เนต โดยสมัครผ่านทางเวบไซต์ (www.pd.msu.ac.th)

     นั่นคือประกาศอย่างเป็นทางการในการรับสมัครอาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.สารคาม บางช่วงแม้จะเลยกำหนดเวลาการรับสมัครแล้ว แต่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังคงมีความต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องคัดสรรเป็นอย่างดี แต่ผู้ที่ต้องการสมัครเข้ามารับการคัดเลือก ยังไม่ทราบว่ามีความต้องการในส่วนนี้อยู่เสมอ
     มีนักวิชาการสาธารณสุขหลายท่าน พี่น้องชาวหมออนามัยอีกหลายคน สนใจที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพราะสามารถที่จะทำงานได้อีกหลายอย่าง อย่างที่ใฝ่ฝันและตั้งใจไว้ 
    มีศิษย์เก่าจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. บางท่านพยายามที่จะก้าวเข้ามาสู่จัดนี้ให้ได้ วันนี้ ยังไม่พร้อม แต่เตรียมตัวในการสร้างโอกาส ในการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ชีวิตของตน ในการก้าวเข้ามาสู่จัดนี้ให้ได้
     ได้เห็นความใฝ่ฝันและความมุ่งมั่น และได้ฟังความคิดเห็นของพี่ๆเขาแล้ว จึงนำสิ่งที่ได้ยินมาบันทึกไว้ ณ ที่นี้ครับ
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (2)

pak
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณสำหรับโอกาสดีดีที่มีให้ นี่คืออีก 1 ความฝันที่ต้องการจะก้าวมาเป็น จะพยายามเพื่อโอกาสนี้เพราะตอนนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ ขอชื่นชมกับโอกาสที่ยื่นให้ค่ะ
bee
IP: xxx.175.185.243
เขียนเมื่อ 

ถ้าเป็นข้าราชการมาสมัคร สมมุติว่าได้รับการคัดเลือก สามารถโอนอายุราชการไปได้หรือไม่คะ โดยไม่ต้องลาออกจากราชการคะ ขอบคุณคะ