การอบรมทางไกล e-Training หลักสูตรการสร้างสื่อ e-Book


e-Training

เดือนนี้เป็นเดือนแรกของการเปิดอบรมทางไกล e-Training ในหลักสูตร "การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หลักจากปีที่แล้วได้เริ่มดำเนินการในหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบเปิดเป็น 2 รุ่น รุ่นแรก ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ค. 2551 มีผู้เข้าอบรม 83 คน ส่วนรุ่นที่ 2 วันที่ 5พ.ค. - 3 มิย.2551 จำนวน 42 คน ในการอบรมครั้งนี้ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากขึ้น นั่นคือมีกระบวนการหลัก 2 ขั้นตอน คือ

 • ขั้นตอนที่ 1 การอบรมทางไกลผ่านทาง Internet ผ่านระบบ e-Training ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสมัคร ขึ้นทะเบียนเข้ารับการอบรม หรือเรียกว่าสมัครสมาชิก ต่อจากนั้นจึงลงทะเบีนเข้าอบรม แล้วศึกษาบทเรียนผ่านทางระบบ e-Training ตลอดเวลาที่ ศึกษาบทเรียน จะสื่อสารกับครูผู้สอนได้ 3 ทาง คือ ผ่านทาง e-Mail ผ่านทาง webboard และติดต่อโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ (ถ้าจำเป็น) ในการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องทำกิจกรรม แล้วบันทึกกิจกรรมลงใบงานพร้อมทั้งส่งใบงานมายังครูผู้สอน หรือ ครูประจำกลุ่ม ผ่านทาง Internet โดยเลือกวิธีที่สะดวก เช่น ส่งทาง webboard ส่งทาง e-Mail 
      ในระหว่างการศึกษาบทเรียน ระบบ e-Training จะบันทึกข้อมูลการเข้าศึกษาบทเรียนของผู้เรียนตลอดเวลา ทำให้ครูประจำกลุ่มทราบคงามก้าวหน้าของผู้เรียน ว่า ได้เข้าเรียนถึงไหนแล้ว และสามารถติดตาม สอบถามผู้เรียนผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ถ้าผู้เรียนคนใด ไม่เข้าเรียน ก็สามารถติดตามถามข่าวได้
      การตรวจใบงานที่ส่งมาก็สามารถ feedback กลับไปถึงผู้เรียนได้ทันทีว่าเข้าควรจะทำอย่างไรต่อไป ทำให้กระบวนการใกล้เคียงกับการอบรมในชั้นเรียนทมากขึ้น
 • ขั้นตอนที่ 2 การ workshop เพื่อเพิ่มทักษะการใช้งานโปรแกรม โดยผู้ผ่านการอบรมในระบบ e-Training จะได้รับใบรับรองการผ่านหลักสูตร เพื่อเข้าร่วม workshop โดยมาพบกัน และร่วมฝึกปฏิบัติกับวิทยากรเพื่อจัดทำผลงาน คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คนละ 1 เรื่อง
      หลังจากทำผลงานเสร็จ ก็จะนำผลงานนั้น ส่งเข้าประกวดผลงาน ในระดับภาค และระดับประเทศ ต่อไป

    การอบรมเริ่มมาได้ 9 วันแล้ว ผลเป็นประการใด จะบันทึกต่อไป แต่เท่าที่ผ่านมาผลเป็นที่น่าพอใจ โดยดูจาดผลงานที่ส่งเข้ามาดังต่อไปนี้

คำสำคัญ (Tags): #e-book#e-training
หมายเลขบันทึก: 181428เขียนเมื่อ 9 พฤษภาคม 2008 15:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:02 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

ใบงานที่ 1

1. Website ที่เข้าศึกษา e - Book ชื่อว่า http://techno.obec.go.th/content/

2. e - Book ใน web สร้างด้วยโปรแกรม HTML

ข้อดี เปิดอ่านง่าย นำเสนอ e - Book ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และนำสื่อ

Mutimedia เข้ามาใช้ เช่น ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพนิ่ง

ข้อจำกัด สร้างค่อนข้างยาก ต้องรู้ภาษา HTML เผยแพร่ทาง Internet มีขั้นตอนยาก

aranya

6 พ.ค. 51

ใบงานที่ 3

ข้อ 1 ตอบ e-book แหล่งเรียนรู้ในอำเภอบำเหน็จณรงค์

ข้อ 2 ตอบ

1 คำนำ

2. สารบัญ

2.1 ประวัติอำเภอบำเหน็จณรงค์

2.2 ประวัติเจ้าเมืองบำเหน็จณรงค์

2.3 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบำเหน็จณรงค์

2.4 สินค้า otoc

2.5 สรุป

ข้อที่ 3 ไม่มีปัญหา

ข้อที่ 4 สามารถหาได้ครบ

ใบงานที่ 4

เป็นโปรแกรมที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบ (Theme) ของ e-Book ได้ตามต้องการ สนับสนุนการทำงานร่วมกับสื่อต่างๆ เช่น ภาพ, เสียง, วีดีโอ แสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับได้อ่านหนังสือจริงสามารถสร้างได้จากไฟล์เอกสารทั่วไป เช่น Word, Text, หรือ HTML สามารถอ่านได้ทั้งแบบ Online & Offline หรือจะพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารก็ได้ สามารถกำหนดPassword, วันหมดอายุของ e-Book เข้ารหัสและบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ได้

ใบงานที่ 5

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานสามารถติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม Flip Publisher

ใบงานที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-Book

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนเนื้อหา ตอนที่ 1 บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ e-Book แล้วสรุปความรู้ตามรายการข้างล่างนี้ จัดส่งคำตอบไปยังครูผู้สอนทาง message

1 สรุปความหมายของ e-Book

ตอบ e-Book หมายถึง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เรียนสามารถได้ทั้งเขียนทั้งอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต

2 จากการศึกษาเพิ่มเติมใน Internet ท่านได้พบ e-Book กี่รูปแบบ อะไรบ้าง (อธิบายตามความเข้าใจของท่าน)

ตอบ 3 รูปแบบ คือ

1. e-Book ในรูปแบบของเอกสาร HTML

2. e-Book ในรูปแบบ Multimedia

3. e-Book ในลักษณะ Flip Book โดยใช้โปรแกรม Flip View เป็นโปรแกรม สำหรับเปิดอ่าน ผ่านทางหน้าจะคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 2 โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง สื่อ e-Book

ใบงานทที่ 2

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนเนื้อหา ตอนที่ 1 บทที่ 2 เรื่อง โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อ e-Bookและเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมจาก Website ต่าง ๆ แล้วสรุปความรู้ตามรายการข้างล่างนี้ จัดส่งคำตอบไปยังครูผู้สอนทาง message

1. Website ที่ท่านและเพื่อนเข้าไปศึกษา e-Book ชื่อว่าอะไรบ้าง

ตอบ http://esan.nfe.go.th/etraining

2. e-Book ใน web นั้น สร้างด้วยโปรแกรมอะไร และท่านคิดว่า มีข้อดี ข้อจำกัด ในการใช้งานอย่างไรบ้าง

ตอบ โปรแกรม Microsoft Word

ข้อดี

1. สร้างได้ง่าย เพราะโดยปกติ เราจะพิมพ์เอกสาร ด้วยโปรแกรมนี้กันได้

2. เผยแพร่ผ่านทาง Internet ได้ง่าย ไม่ต้องใช้วิธีการ ซับซ้อน นำเอา File ที่บันทึกไว้ เก็บไว้ในเครื่อง web Server ก็สามารถเผยแพร่ได้แล้ว

3. ส่วนมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปติดตั้งโปรแกรม Microsoft Word อยู่แล้ว จึงไม่ยุ่งยากในการติดตั้งโปรแกรมเพื่ออ่าน e-Book ในรูปแบบนี้

ข้อจำกัด

1. มีขนาด file ค่อนข้างใหญ่ จึงทำให้แสดงผลช้า

2. การแสดงผลอาจจะผิดเพี้ยนได้ เนื่องจาก เป็น ใช้โปรแกรมคนละ version หรือ Font ไม่เหมือนกัน

3. ไม่สามารถใช้ สื่อ Multimedia ได้มาก ส่วนมากก็จะนำเสนอได้เฉพาะ ข้อความ และรูปภาพ เป็นหลัก

ใบงานที่ 3

1. ต้นฉบับเอกสารที่ท่านเตรียมมาจะสร้าง e-Book ชื่อว่าอะไร

ตอบ เซลล์ของสิ่งมีชีวิติ

2. เนื้อหาในเอกสารของท่าน แบ่งเป็นกี่บท ชื่อว่าอะไรบ้าง

ตอบ 4 บท คือ

บทที่ 1 ความหมายและการค้นพบ

บทที่ 2 คุณสมบัติของเซลล์

บทที่ 3 ส่วนประกอบของเซลล์

บทที่ 4 โครงสร้างขอเซลล์

3. การแยก Fileเอกสาร ออกเป็นบทละ 1 File ที่ท่านปฏิบัติ มีปัญหาหรือไม่ ถ้ามีปัญหาท่านแก้ไขอย่างไร

ตอบ ไม่มี

4. ท่านสามารถหาภาพประกอบเอกสารได้ครบ หรือไม่

ตอบ ไม่ครบครับ

ใบงานที่ 4 ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Flip Publisher

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนเนื้อหา ตอนที่ 2 บทที่ 1 เรื่อง ความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม FlipPublisher เพื่อสร้าง e-Book และเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมจาก Website ต่าง ๆ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สรุปเหตุผลที่ใช้โปรแกรม Flip Publisher เพื่อสร้าง e-Book แล้วจัดส่งคำตอบไปยังครูผู้สอนทาง message

ตอบ เพราะ เป็นเครื่องมือในการรวบรวมสื่อต่างเข้ามาแสดงในรูปแบบหนังสือดิจิทัล ด้วยโปรแกรมที่ ทำให้สร้างสิ่งต่างๆ ได้ง่าย เช่น วารสาร ตำรา แผ่นพับ portfolios คู่มือ และอีกมากมาย มีลักษณะที่เหมือนหนังสือต้นฉบับเพราะสามารถเปิดอ่านเป็นหน้าได้เหมือนกับหนังสือทั่วไป ทำให้ช่วยประหยัดกระดาษ และค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่เอกสาร

ใบงานที่ 5 การติดตั้งโปรแกรม Flip Publisher

ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนเนื้อหา ตอนที่ 2 บทที่ 2 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Flip Publisher และเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมจาก Website ต่าง ๆ และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกติดตั้งและถอดถอนโปรแกรม

แล้วตอบคำถามด้านล่างนี้จัดส่งคำตอบไปยังครูผู้สอนทาง message

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน สามารถติดตั้งโปรแกรม Flip Publisher ได้หรือไม่

ตอบ ได้

สวัสดีค่ะ อาจารย์

 • ครูอ้อย มาเยี่ยม  มาอ่านความรู้  ไปศึกษาค่ะ
 • ครูอ้อย กำลังจัดทำ E-book ค่ะ  ใช้โปรแกรม FlipAlbum6.0ค่ะ
 • สอนครูอ้อยบ้างนะคะ

ขอบคุณค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง