ผมแยกเรื่องการ "หลงทิศ" กับการไป "ผิดทาง" เป็นคนละอย่างกัน  เพราะเรื่อง "หลงทิศ" ผมมองว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรที่จะต้องมี "ภาวะผู้นำ" ที่ทำให้คนในองค์กร รู้ถึง "ทิศทาง" ที่กำลังจะเดินไป....ตัวอย่างเช่น หากต้องการจะไปเชียงใหม่ แต่ดันขับรถลงใต้ ก็ทำให้สิ่งที่กำลังทำอยู่นี้เรียกได้ว่าไม่มี "ประสิทธิผล" ใดๆ เลย
 
       ส่วนประเด็นเรื่อง "ผิดทาง" นั้น ผมหมายถึงว่า สมมุติว่ารู้ชัดแล้วว่าต้องการจะขึ้นเหนือไปเชียงใหม่ แต่ในขณะที่ขับไปนั้น อาจจะเลือกใช้เส้นทางผิด เลือกเสันทางที่อ้อม หรือเลือกใช้เส้นทางที่สภาพถนนไม่ดี  ทำให้ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น  ซึ่งก็เท่ากับว่ากำลังดำเนินไปอย่างไร้ "การจัดการ" ทำไปโดยไม่ได้ "ประสิทธิภาพ" นั่นเอง
 
       สรุปว่าถ้าองค์กรสนใจในเรื่อง "ประสิทธิภาพ" และ "ประสิทธิผล" แล้ว องค์กรจะต้องพัฒนา "ผู้บริหาร" ให้มีความสามารถทั้งในเรื่อง "การจัดการ" และเรื่อง "ภาวะผู้นำ" จะเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ ถ้าไม่อยากให้ "หลงทิศ" และ "ผิดทาง"