เครื่องมือในการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design Tools)

ทุกวันนี้การใช้เครื่องมือที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้งานของเราเสร็จเร็วและออกมากดี
จึงได้รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์จากการที่ได้ไปสืบค้นเกี่ียวกับเครื่องมือต่าง ๆ ในการออกแบบฐานข้อมูล

Concept Draw V (ข้อมูลจากคุณกิตติพงษ์ สัจจะธนสกุล)
1. เราสามารถใช Concept Draw V เพื่อ
• Database modeling
• drawing database structure
• database diagramming (ER Diagram, Chen ERD, Database Model diagram,
Express-G, Martin ERD, ORM Diagrams, Nassi Shneiderman Diagrams SSADM
Diagrams, Booch Diagrams etc)
2. โดยมีขอดีดังนี้
• มีรูปแบบที่สวยงาม นาใช
• มี Template ใหเลือกใชหลายอยาง เชน Chen ERD, Database Modeling Diagram,
Express G, Martin ERD และ ORM Diagram
• สราง ฐานขอมูลไดอยางรวดเร็ว
• สามารถควบคุมและทดสอบ งาน ไดอยางอัตโนมัติ
• สามารถสราง รายงานที่มีรายละเอียดมากได
• ทําใหมองเห็นโครงสรางฐานขอมูล
• ฐานขอมูลที่เราสรางขึ้น จะมีความเสถียรในการทํางาน
• มีความผิดพลาดนอยในการพัฒนา
• มี ให Download Tool ใหทดลองใชฟรี
3. ขอเสียมีดังนี้
• เมื่อตองการใช Tool นี้ full version ตองจายเงินในการใชงาน
• Template ไมมีการแยกประเภทเปน Metric และ US Units

DB Visual ARCHITECT (DB-VA) ของบริษัท visual-paradigm (ข้อมูลจากคุณจักรพงศ์ เปลี่ยนคำ)

โดยพบเป็นอันดับต้นๆในการค้นหาจากเว็บเสิร์ชเอนจิน และยังมีการพูดถึงใน developer community ชื่อดังอย่าง theserverside.com หรือ javalobby.com โดยเมื่อทดลอง download มาทดลองใช้พบว่ามีข้อเด่นหลายอย่าง ดังนี้

o สนับสนุน Object Relational Mapping คือการ mapping ระหว่าง record ใน RDBMS กับ Object model ของ data ที่จะถูกนำไปเรียกใช้ ทำให้การ Implement โดยใช้ OO concept ร่วมกับ RDBMS นั้นทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ โดย data object model นี้สามารถสร้างออกมาในรูปแบบของ UML ซึ่งสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดย DB-VA จะปรับปรุงโครงสร้างใน Database โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ UML ที่ได้สามารถ generate เป็น code ได้อีกด้วย

o สนับสนุน Entity Relationship Diagram(ERD) นักพัฒนาโดยทั่วไปที่ไม่ต้องการใช้ concept ของ ORM แต่ต้องการออกแบบในแบบเดิมคือแบบ Relationship ผู้ใช้สามารถสร้าง Diagram แบบ visualize ซึ่งช่วยให้ออกแบบได้สะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งเข้าใจง่ายไม่สับสน

o รองรับ Database System หลากหลาย โดยรองรับทั้ง MYSQL, HSQLDB, Oracle, MS SQL, Sybase, DB2 … ซึ่งครอบคลุม Database System ส่วนใหญ่ในตลาด โดยสามารถ สร้าง ER Diagram หรือ ORM จาก database ที่มีอยู่แล้วได้ทันที

o รองรับการ import diagram จาก tools ตัวอื่นๆ เช่น Rational Rose ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบระบบขั้นสูงที่ได้รับความนิยมสูงสุด หรือ การ import จาก XMI 1.0/1.2 หรือ UML 1.x/2.0

o สามารถ export diagram ไปเป็นไฟล์ใน format อื่น เช่น MS Visio, PDF หรือ HTML ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันกับผู้ร่วมงานอื่นๆ ทำได้สะดวกขึ้น

o สามารถ integrate ร่วมกับ IDE อื่นๆได้ โดยสนับสนุน Eclipse, Visual Studio .net, Borland JBuilder, NetBeans, Oracle JDeveloper, BEA WebLogic, …

o ราคา tool บางตัวฟรี แต่ฟังก์ชั่นการทำงานหรือประสิทธิภาพก็อาจไม่เพียงพอในการใช้งาน ดังนั้นการเลือกใช้ tool ที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์แต่ให้ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วนก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า DB-VA นั้นราคาไม่สูงนักเมื่อเทียบกับความสามารถ คือ 399$

o มีเอกสารคู่มือครบถ้วน DB-VA นั้นมีการใช้อย่างแพร่หลายทำให้มีคู่มือ เอกสารสอนการใช้งาน และตัวอย่างการนำไปใช้มากมาย ทำให้เรียนรู้การใช้งานได้ง่าย

การตัดสินใจว่า tool ตัวใดเป็น tool ที่ดีที่สุดนั้นคงทำได้ยาก แต่ tool ที่เหมาะสมนั้นต้องเป็น tool ที่สามารถรองรับการทำงานที่จำเป็น หรืองานผู้ใช้ต้องการ ในราคาที่เหมาะสม DB-VA เป็น tool ที่เห็นว่าน่าสนใจที่สุดเพราะฟังก์ชั่นการทำงานครบถ้วน ในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้หากที่เห็นว่าไม่เหมาะสมก็ยังมี tools ตัวอื่นที่มีฟังก์ชั่นการทำงานปลีกย่อยแตกต่างกันมากมาย เช่น xcase, ServerIQ

 

fabFORCE DB Designer (ข้อมูลโดยคุณพรณรงค์ วิภาตวิทย์ และคุณสุรเชษฐ นัยวินิตสกุล)

โปรแกรม DBDesigner เป็นโปรแกรมออกแบบระบบฐานข้อมูลเสมือนจริง สามารถสร้าง ออกแบบ และทดสอบระบบฐานข้อมูลได้ โดยรูปแบบของโปรแกรมนั้นออกแบบมาให้สามรถใช้ได้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อนมากนัก สามารถออกแบบได้โดยตรงจาก Model เลย การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ต่าง ๆ นั้นก็สามารถทำได้โดยง่าย สามารถ export ให้สามารถนำไปใช้ได้กับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น MySQL, Oracle, MSSQL และตัวโปรแกรมนั้นใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อย ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงมากนัก ก็สามารถใช้งานได้อย่างสบาย

นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการทำ reverse engineering ทำให้เราสามารถที่จะทราบถึง Model จากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้ มี userinterface 2 แบบ ที่สามารถสลับใช้งานกันได้อย่างสะดวกสบาย คือ Design Mode จะใช้สำหรับสร้าง และแก้ไขระบบฐานข้อมูลจาก Model โดยตรง และ Query Mode จะใช้ในการจัดการข้อมูลของตารางต่าง ๆ และสร้าง sql command สามารถใช้งานได้ทั้งบน Window และ Linux โปรแกรม DBDesigner นั้นเป็นโปรแกรม Open Source ซึ่งเราสามารถที่จะหามาใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ขอดี
• เปนโปรแกรมที่สามารถออกแบบฐานขอมูล แบบจําลองฐานขอมูล รวมไปถึงการ
แกไขฐานขอมูลในโปรแกรมเดียวกัน
• เหมาะกับผูใชทุ กระดับไมวาจะเปน ผูเริ่มตนเรียนรูการสรางฐานขอมูล จนกระทั่งไป
ถึงมืออาชีพ เพราะโปรแกรมมีลักษณะที่ใชงาย และชัดเจน
• เปนโปรแกรมที่เหมาะสําหรับการพัฒนาฐานขอมูลแบบ open source เชน
MySQL-Database
• เปนโปรแกรมที่สามารถใชไดฟรี โดยไมเสียคาลิขสิทธิ์
• ใชไดทุกแพลทฟอรมไมวาจะเปน Wndows หรือ Linux

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความเห็น (2)

Pong
IP: xxx.121.62.242
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่แนะนำเครื่องมือดีๆ ครับ

*-*
IP: xxx.123.42.86
เขียนเมื่อ 

ใครใช้งานโปรแกรมXcaseเป็นช่วยผมหน่อยนะคับ

[email protected]