การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น

ก่อนอื่นผมคิดว่าน่าจะทำความเข้าใจความหมายของคำ 2 คำ ก่อนนะครับ  คือ "เทคโนโลยีสารสนเทศ" และ "การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" คืออะไร ผมคิดว่า(คิดเอง) เทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ เครื่องมือที่ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากให้เป็นระบบ สามารถนำใช้งานได้ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว แต่ที่สำคัญต้องหาคนใช้ข้อมูลให้เจอนะ ถ้าไม่มีคนใช้งานไม่รู้จะทำไปทำไม เพราะการใช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ข้อมูลถูกตรวจสอบความถูกต้อง เกิดการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นข้อมูลที่มีชีวิต ส่วนคำว่า "การฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"คือการเริ่มต้นของขบวนการพึ่งตนเองในท้องถิ่น ที่หันกลับมามองตนเองก่อนว่าเป็นอย่างไร ร่ายกายแข็งแรงมั้ย สุขภาพจิตดีหรือไม่ มีความเชื่อมั่นตนเองมากน้อยแค่ไหน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการทบทวนตนเองเพื่อรู้จักตนเอง ก่อนที่จะก้าวเดินต่อไป มีการวางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การฟื้นฟูความเชื่อมั่น ความมั่นใจการตัดสินใจของท้องถิ่น เกิดการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น คือการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีด้าน ICT มาช่วยในการจัดการข้อมูล ประมวลผลข้อมูลให้น่าเชื่อถือและเป็นที่ย่อมรับของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งเราจะต้องใช้เครื่องมือนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถด้านการจัดการข้อมูลของท้องถิ่น ต้องสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาช่องว่างทางอิเล็กทรอนิคส์(Digital Device) ตามมา และสิ่งที่สำคัญต้องมีการเชื่อมโยงกับสื่ออื่น ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว เป็นต้น

ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาสนับสนุนขบวนการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  คือการบูรณาการทำงานทุกด้านเพื่อให้ท้องถิ่นรู้จักตนเอง รู้จักเขา คือ สภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อ จัดการตนเองได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนวิทย์ความเห็น (1)

นายบอน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
แหม นึกว่าคุณรักเอกจะให้ข้อมูลซะอีก แต่ถ้าจะว่าตามคำถามที่คุณตั้งคำถามมา นายบอนนึกออกแต่การร่วมแรงร่วมใจในการลงมือทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน อย่างมีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น เศรษฐกิจพอเพียง หรือการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ส่วนจะยั่งยืนแค่ไหน ก็อยู่ที่การร่วมแรงร่วมใจของแต่ละท่านล่ะครับ
จากคน ปลุกสำนึกรักบ้านเกิดด้วยภาพ