พ่อของแผ่นดิน

 จากสมุดบันทึกพระบรมราโชวาทพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

 " การแก้ปัญหานั้น ถ้าทำไม่ถูกเหตุ ถูกทาง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มักกลายเป็นการเพิ่มปัญหาให้มาก และ ยุ่งยากมากขึ้น แต่ละฝ่ายจึงควร จะตั้งใจพยายามทำความคิด ความเห็น ให้กระจ่าง และ เที่ยงตรง เพื่อจักได้สามารถเข้าใจปัญหา และ เข้าใจกันและกันได้อย่างถูกต้อง"

JJ