คงเป็นที่กันดีว่าในสังคมทุกวันนี้เราอยู่กันด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกัน ความร่วมมืออาจจะเกิดขึ้นไม่ได้หรือได้แต่ก็ยากมากหากปราศจาก "เครือข่าย"  เครือข่ายนั้นมีหลายประเภท อาทิเช่น เครือข่ายระหว่างองค์กร เครือข่ายระหว่างบุคคล  สังเกตได้จากเครือข่าย ในแวดวงธุรกิจ การเมืองต่าง ๆ มีทั้งดีและไม่ดี แต่หากเรานำเครือข่ายมาใช้ในทางที่ดี เพือสร้างสิ่งดี ๆ แล้วนั้น คำว่าเครือข่ายย่อมมีคุณค่าขึ้นมา ในแวดวงวิชาการก็เหมือนกัน เรามีเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมเครื่องกล (ME-NETT) เครือข่ายทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ECON) เครือข่ายพลังงาน (E-NETT) อื่น ๆ อีกมากมาย  แต่ในสังคมวิชาการภาคเหนือตอนล่างนั้น เราคงเล่งเห็นแล้วว่า มน. มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางเครือข่ายงานวิจัยภาคเหนือตอนล่าง http://www.research.nu.ac.th/research/netframeset.htm

แต่เรายังคาดเวธี แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงเวธีแห่งการนำเสนอผลงานวิชาการของกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่ และสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างท้องถิ่นกับนักวิจัยเอง เวธีดังกล่าวตรงนี้หน้าจะได้ประโยชน์หลาย ๆ อย่างในความคิดของผมนะ หากอาจารย์ท่านอื่นมีความคิดเห็นยังไงก็ขอให้เสนอแนะมา ประโยชน์ที่หน้าจะได้มาจากการจัดงานประชุมวิชาการเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

  1. เวธีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำวิจัย และนำเสนอผลงานของกลุ่มนักศึกษานักวิจัยต่าง ๆ
  2. ความคิดเห็น ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอออกมาเป็นนโยบายในการพัฒนาในกลุ่มพื้นที่
  3. สร้างปฏิสัมพันธ์ทางความคิด ระหว่างผู้ใช้บริการ (ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน) และผู้ให้บริการ (นักวิจัยเองได้พบปะทะแลกเปลี่ยน)
  4. ทราบโจทย์ปัญหาของแต่ละพื้นที่

 ควรหรือมิควรแล้วแต่ความคิดเห็นและนโยบายของมหาวิทยาลัย หากเห็นควรผมพร้อมต่อยอดแนวคิดเหมือนการสร้างเครือข่ายพลังงานที่ประสบความสำเร็จมาในปีที่แล้ว