ชาวมอดินแดงรวมพลัง

 ชาวนี้ทีมงาน KKU_KM จัดการสัมมนาเพื่อ "นำการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ม.ข"

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ เรียนเชิญ "ทำความเข้าใจกับ การจัดการความรู้ และ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น" นำทีมโดย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลากร รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท และ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ และ ทีมงาน KKU_KM ที่ห้องประชุม ๓ คณะมนุษย์ศาสตร์ (Link)

ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ เรียนเชิญ คุณอำนวย และ คุณกิจ ร่วม " แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อ พัฒนายุทธศาสตร์ งานคลังและ พัสดุ" ที่ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ

JJ