เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ UML (UML tool)

การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความสลับซับซ้อนนั้นจำเป็นจะต้องมีการออกแบบไดอะแกรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วไดอะแกรมที่ใช้คือไดอะแกรม UML

Magic Draw (ข้อมูลโดยคุณชัยวัฒน์ สุขปัญญา)

จากการศึกษาและทดลองใชเครื่องมือที่ใชเขียน UML เบื้องตน เนื่องจากผมยังเพิ่งเริ่มเรียนรูความรูดาน
UML จึงไมอาจตัดสินใจไดวาตัวใดดีที่สุด แตจากไดทดลองใช UML tool เบื้องตนประมาณ 3-4 ตัวจึงขอ
เลือก tool ที่ชื่อวา MagicDraw 10.5 ที่รูสึกวาดีที่สุดเทาที่ไดทดลองใช โดยมีจุดเดนจุดดอยคราวๆ
ดังตอไปนี้
จุดเดน :
- คําสั่งตางๆรองรับภาษาไทยทําใหใชไดงายยิ่งขึ้น
- รองรับ XMI for UML 2.0
- รองรับรูปแบบ Composite structure diagram , Use Case diagram , Sequence
diagram , Activity diagram , State diagram , Communication diagram ,
Implementation diagram และรวมถึง Component and Deployment diagrams
- รองรับ Support for Business Process Modeling Notation (BPMN)
- สามารถ Export BPMN เปน BPEL 1.1
- มีไกดแบบ Step by Step ทําใหใชไดงายขึ้น และ Help API ที่ระบุคําสั่งอยางละเอียดและสามารถ
ทําการคนหา (Search) ไดดวย
- Cut Copy Paste / Undo Redo ไดอยางอิสระ
- มีระบบความปลอดภัยและตัวเวอรชั่นคอนโทรลอยาง CVS Integrated ไวทําใหชวยใหการทํางาน
โปรเจ็คแพลนใหญๆและพัฒนาโดยหลายๆบุคคล
- Export ไฟลไดหลายรูปแบบไมวาจะเปน GIF, JPG, PNG, PS, EPS, SVG
- รองรับโคด JAVA (JAVA 5.0) , C++ (& ANSI C) , C# , .net , COBRA IDL
จุดดอย:
- ทํางานชา กินทรัพยากรเครื่องสูงมาก
- ใชงานยากเนื่องจากรายละเอียดคอนขางเยอะ ไมเหมาะสําหรับผูใชงาน UML เบื้องตนและงานชิ้น
เล็กๆ ซึ่งถาเปนงานที่ไมใหญมากควรเลือก MS VISIO ซึ่งจัดการงายกวาใชงานงายกวา
- ไมใช Freeware ตองเสียคาลงทะเบียนตัว Full Version สูง (Demo ทดลองใชงาน 4 เดือน)

Enterprise Architect UML Modeling Tool (ข้อมูลโดยคุณกิตติกัญจน เมฆประสาน)
เปน Tool ที่ใชในการชวยออกแบบ UML ซึ่งรองรับมาตรฐาน UML 2.0 และสามารถสราง Diagram
ได 13 diagrams ตามมาตรฐาน UML 2.0 ซึ่งไดแก
- Package diagrams
- Class or Structural diagrams
- Object diagrams
- Composite diagrams
- Component diagrams
- Deployment diagrams
- Use Case diagrams
- Activity diagrams
- State Machine diagrams
- Communication diagrams
- Sequence diagrams
- Timing diagrams
- Interaction Over diagrams
ทั้งนี้ตัวโปรแกรมยังออกแบบใหมีหลายตาการทํางานที่สวย งายตอการทําความเขาใจ และใชงาน และ
มี MDA Transformation support สําหรับแปลงขอมูลหรือฟอร มชนิดตาง ๆ ใหเขามาอยูในรูปแบบของตัว
โปรแกรม เชน Java,DDL,C#,EJB,XSD
โปรแกรมยังสามารถ generate document ในรูปแบบตาง ๆ ตาม template ที่เราตองการได และมี
Forward and Reverse engineering สําหรับหลายภาษาเชน C++, Java, C#, VB.NET, Visual Basic,
Delphi, PHP, Python และ ActionScript พรอมทั้งสนับสนุน COBRA ในรูปแบบ Free plug-ins
มี Plug-ins สําหรับเชื่อมตอ IDE ตาง ๆ เชน MS Visual Studio และ Eclipse และสามารถสราง
Model จาก DBMS ตาง ๆ ไดเชน Oracle, SQL Server, MySQL, Access, PostgreSQL
สนับสนุน Project management & Requirement management สามารถสรางเอกสาร XML
Schema โดยสรางจาก UML ได ซึ่งผมคิดวาโปรแกรม Enterprise Architect UML Modeling ตัวนี้เปน UML
Tool ที่ดีที่สุดในตอนนี้ เนื่องจากความงายตอการใชงาน และความสามารถที่มากมาย พรอมในการทํางานดาน
Software Engineering

Visual Paradigm for the Unified Modeling Language (VP-UML) is a UML CASE tool (ข้อมูลโดยคุณธิตินทร์ ชาลีสมบัิติ)

เนื่องจากที่เลือก Visual Paradigm เพราะว่า

 • เป็น tool ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้หลายประเภท อาทิเช่น Software Engineers, System Analysts, Business Analysts, System Architects
 • สนับสนุนการออกแบบระบบ software ขนาดใหญ่
 • สนับสนุน the latest standards of Java and UML notations
 • สนับสนุน UML Diagrams ทั้งหมด
 • สามารถสร้าง report Documentation ใน format ทั้ง PDF และ HTML ได้โดยง่าย
 • มี layout ในการออกแบบ diagram หลายรูปแบบ ตามขนาด model
 • สามารถ import และ export ได้โดยง่าย
 • สามารภ Export ออกมาเป็น image ได้ใน format ของ JPG, PNG และ SVG ง่ายต่อการนำไปเสนอผู้อื่นหรือนำไปอธิบายต่อผู้อื่น
 • สนับสนุน การสร้าง sequence diagram จาก Flow of Event และการสร้าง Collaboration จาก sequence Diagram
 • สนับสนุนรูปแบบภาที่ใช้ใน function ต่างๆ เช่น สามารถเปลี่ยนจากภาษาอังกฤาเป็นภาษาจีนได้
 • มี interface ที่ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ใช้
 • Visual Paradigm สามารถถูกผสมผสานด้วยการนำ IDEs(Eclipse, JBuilder, NetBeans, IntelliJ IDEA, JDeveloper and WebLogic Workshop) เพื่อที่จะแสดง code ต่างๆ มีระบบ reverse engineering ซึ่งสามารที่จะ เพิ่มบางสิ่งบางอย่างเข้าไปใน model ได้อย่างทันที และ เพิ่มขึ้นของ code และ UML model โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน

อ้างอิงจาก http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/

 

Poseidon for UML CE (ข้อมูลโดยคุณพงศพัฒน กังกง)


ขอมูลเกี่ยวกับ UML tool ที่ดีที่สุดพรอมทั้งบอกเหตุผลดวยวาทําไม tool เหลานั้นจึงดี ถามี tool หลายตัวที่ดีหลายตัวใหบอกจุดเดนและจุดดอยของ tool แตละตัว ========================================================= Poseidon For UML CE 4.0.1 - เปน UML Tool ของบริษัท gentleware และรูจักเปนตัวแรก Download ไดที่ http://download.gentleware.biz/PoseidonCE_4_0_1_Installer.exe รูปที่ 1 แสดง Poseidon For UML CE 4.0.1

ขอดี

• เปน Tool ที่มี interface ที่ใชงาย

• มี pop up แสดงวาปุมนั้นๆ จะทําอะไร

• สามารถสราง Diagrams ไดหลายรูปแบบ

o class diagrams

o use case diagrams

o state diagrams

o activity diagrams

o collaboration diagrams

o sequence diagrams

o deployment diagrams

• สามารถ generate java code ไดทันที

• มีเวอนรชั่นฟรี ขอดอย

• สามารถ generate เพียง Java code ========================================================= “การเลือกใช UML Tool ขึ้นอยูกับวาตองการ UML tool ทางดานไหนครับ - ถาใชในการวาด UML Diagram ก็คงใช MS Visio, Poseidon, ArgoUML, MagicDraw, VisualUML บางตัวฟรี บางตัวมี community edition ใหใชฟรี - ถาตองการใช UML tool สําหรับพัฒนาซอฟทแวรครบวงจร ลองใช Rational Rose Enterprise, Borland JBuilder Enterprise, Rational XDE หรือโปรแกรมเฉพาะดานที่สามารถสราง source code จาก UML Model อยาง iLogix, CodaGen, iUML etc.” อางอิงจาก : http://www.narisa.com/forums/index.php?s=cebca1adc1dd4a8ab77d76a16066f8c4&showtopic=4388&hl=uml

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความเห็น (1)

ชารีฟ
IP: xxx.28.64.1
เขียนเมื่อ 

ผมอยากได้วิธีใช้งาน Magicdraw 10.5 ครับ

ก็คือ อยากได้วิธีที่ Magicdraw ใช้ในการวาด UML ครับ