ดร. กีรติ ยศยิ่งยง

อาจารย์ประจำวิชา หลักการศึกษาและการเรียนรู้

ภาค2/2550

สาขาการจัดการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

 

ครั้งที่ 1 :

แนะนำการเรียน และภาพรวมวิชาหลักการศึกษาและการเรียนรู้

 

 

ครั้งที่ 2 :

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 3 :

พัฒนาการของการศึกษา

 

ครั้งที่ 4 :

บรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการศึกษาในประเทศไทย :  อดีต ปัจจุบัน และอนาคต"

โดย พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

 

ครั้งที่ 5 :

เชื่อมโยงและบูรณาการหลักการศึกษาและการเรียนรู้

 

 

ครั้งที่ 6 :

นโยบายการศึกษา : การเปรียบเทียบและการวิเคราะห์

 

 

ครั้งที่ 7 :

พระราชบัญญัติการศึกษาและแผนการศึกษา

 

ครั้งที่ 8 :

 บุคลากรทางการศึกษากับการพัฒนาประเทศ 

 

ครั้งที่ 9 :

หลักสูตร และพื้นฐานแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน

 

 

ครั้งที่ 10 :

การประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

ครั้งที่ 11 :

บรรยายพิเศษ เรื่อง "การปฏิรูปการศึกษา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต"

โดย ผศ.ดร. ขวัญดี อัตวาวฒิชัย

 

 

  

ครั้งที่ 12 :

การเชื่อมโยงและบูรณาการหลักการศึกษาและการเรียนรู้

 

 

ครั้งที่ 13 - 14  :

นักศึกษานำเสนองาน : อารัมภบทวิชาการ

 

 

ครั้งที่ 15 :

 

 

ครั้งที่ 16 l

สอบปลายภาค

 

 

ปัญหา และแนวโน้มการจัดและการบริหารการศึกษาไทย