เมื่อวันที่ 3-7 มีนาคม ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสไปประชุมตามโครงการของBritish Council  ที่เรียกว่า Asian Dialogues ที่เมืองหลวงของรัฐซาราวัค มาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะบอเนียว

รายละเอียดเป็นอย่างนี้

เปิดโลกการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองโลก

(Opening the Learning World Toward Global Citizen)

ความเป็นมา และวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2551 มีการสัมมนาตามโครงการของ British Council ที่เรียกชื่อว่า Asian Dialogues ณ เมือง Kuching เมืองหลวงของรัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะบอเนียว

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศไทย ในครั้งนี้ได้แก่ ผู้แทน 3 เขตพื้นที่การศึกษาจากประเทศไทย 3 เขตพื้นที่การศึกษาจากรัฐซาราวัค และ 3 เขตพื้นที่การศึกษาจากสหราชอาณาจักร แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย ผู้ประสานงานโครงการ ครูใหญ่ และ ครู รวม 3 คน

3 เขตพื้นที่การศึกษาจากประเทศไทย ได้แก่ เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 และ นครศรีธรรมราช เขต 1

โครงการ Asian Dialogues มุ่งหวังที่จะสร้างกลุ่มพันธมิตรทางสถาบันการศึกษา ให้แก่คนรุ่นใหม่ในฐานะพลเมืองโลก และเปิดมุมมองในระดับนานาชาติในกลุ่มพันธมิตร ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในสหราชอาณาจักร และโรงเรียนจาก 7 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไต้หวัน ทั้งนี้โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เปิดมุมมองสากลให้แก่คนรุ่นใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจ แลความตระหนักถึงมุมมอง และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน ในแต่ละประเทศ และสหราชอาณาจักร ผ่านพันธมิตรทางสถาบันการศึกษา

2. เปิดมุมมองสากลให่แก่ครู เสริมสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงมุมมองและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ผ่านพันธมิตรทางสถาบันการศึกษา

3. สนับสนุนการจัดการศึกษาของแต่ละชาติ เพื่อให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่ในฐานะพลเมืองโลกผ่านพันธมิตรทางการศึกษา

4. เพิ่มความสำคัญให้แก่มุมมองสากลของหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านพันธมิตรทางสถาบันการศึกษา

5. สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศที่เข้าร่วม ผ่านเขตพื้นที่การศึกษา หรือพันธมิตรที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาพันธมิตรทางสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ

กระบวนการดำเนินงาน

1. แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการส่งใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในใบสมัคร กำหนดให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เสนอโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นเครือข่ายในเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมโครงการ เขตพื้นที่การศึกษาละ อย่างน้อย 10 โรงเรียน รวมทั้งโรงเรียนที่มีผู้แทนไปเข้าร่วมสัมมนาตามโครงการ Asian Dialogues

2. แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละประเทศรับเชิญเข้าร่วมสัมมนาเบื้องต้น

จาก British Council สำหรับประเทศไทย British จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร

3. ผู้แทน 3 คน จากเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ ผู้ประสานงานจากเขตพื้นที่

การศึกษา 1 คน ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน และครู 1 คน ไปเข้าสัมมนาเพื่อพบปะผู้แทนจากประเทศที่เข้าร่วมสัมมนาอีก 2 ประเทศ เพื่อวางแผนและโครงการ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายของ British Council

4. หลังการสัมมนากลุ่มประเทศ ตามข้อ 3 เสนอโครงการแก่ ทีมผู้รับผิดชอบ

โครงการ Asian Dialogues เพื่อพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาเงินทุนสำหรับการประชุมร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาละ 10 โรงเรียน

4. แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา โดยผู้แทนที่เข้าสัมมนาตามโครงการ Asian

Dialogues วางแผน และดำเนินการให้โรงเรียนเครือข่ายนำนักเรียนเข้าร่วม

กิจกรรมตามโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่าน Website http://community.britishcouncil.org/asiandialogues/

ในหัวข้อหลัก ต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

2. กีฬา และสุขภาพ

3. การลงทุน

4. โลกวันพรุ่งนี้

5. วิทยาศาสตร์ และการประดิษฐ์

และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พลเมืองโลก (Global Citizen) ได้แก่

1. การปลูกฝังนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในหลักสูตร

สถานศึกษา

2. การวิเคราะห์แนวคิดพลเมืองโลก

3. การพัฒนาการสนทนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่

4. เพิ่มพูนความตระหนักในความร่วมมือรับผิดชอบต่อโลก ในฐานะพลเมืองโลก จากหลายประเทศซึ่งวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

5. การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศภายในห้องเรียนโดยใช้เวลาดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี 2551 – 2553

 

 

 

เชิญชวนเข้าเยี่ยมเว็บไซต์นี้นะครับ

 http://community.britishcouncil.org/asiandialogues/