เผยแพร่วิจัย โครงงานภาษาไทย

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยโครงงาน  
           เรื่อง  คำราชาศัพท์ และคำสุภาพ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1

ผู้รายงาน นางมนต์ฤดี   ทองเรือง

ปีที่พิมพ์ 2550

บทคัดย่อ
       การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม  ทำกิจกรรมกลุ่มอย่างมีระบบและฝึกให้นักเรียนเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
โดยใช้วิธีการและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พุทธศักราช   2542 
ที่เน้นการจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  ดังนั้นผู้รายงานจึงได้  ศึกษาผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยโครงงาน  เรื่อง  คำราชาศัพท์และคำสุภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
     (1)  ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมโครงงาน 
     (2)  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยโครงงาน  เรื่อง  คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80 
     (3)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  หลังการจัดการเรียนรู้
โดยโครงงาน  เรื่อง  คำราชาศัพท์และคำสุภาพ  
     (4)  เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนรู้  เรื่อง  คำราชาศัพท์และคำสุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  
ที่จัดการเรียนรู้โดยโครงงาน  
     (5)  เพื่อศึกษาความคงทนจากการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยโครงงาน  เรื่อง  คำราชาศัพท์และ
คำสุภาพ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  Reasearch)  ประกอบด้วย  4  ขั้นตอน
คือ  ขั้นตอนการวางแผน (Planning)  ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (Action)  ขั้นตอนการสังเกต (Observation)  และขั้นตอน
การสะท้อนผล(Reflection)   ดำเนินการ  3  วงจร 
 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
อำเภอจอมพระ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา2550  จำนวน  1  ห้องเรียน 
จำนวน  40  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยโครงงาน  เรื่อง  คำราชาศัพท์และคำสุภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  12  แผน 
ใช้เวลาเรียน  15  ชั่วโมง  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  แบบประเมินโครงงาน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง  คำราชาศัพท์และคำสุภาพ  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่    0.28 -  0.57 
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.78  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive  Analysis)  ส่วนการวิเคราะห์  ข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบ
สมมติฐาน  ใช้  t - test  (Dependent  Sample)
 ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏผล  ดังนี้
        1.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้จากการทำโครงงาน  พบว่า  นักเรียนมีการวางแผนการทำงานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบการศึกษาค้นคว้าเชื่อมโยงความรู้  จากการจัดทำโครงงานและการนำเสนอโครงงานของนักเรียนทำได้ในระดับดี
        2.   แผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยโครงงาน  เรื่อง  คำราชาศัพท์และ
คำสุภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  87.72 / 84.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.74 
        3.  นักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยโครงงาน  เรื่อง  คำราชาศัพท์และคำสุภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
 มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ  25  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05  และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนผ่านไป  14  วัน  ไม่แตกต่างจากเดิม 
 สรุปได้ว่าการศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยโดยโครงงาน   เรื่อง  คำราชาศัพท์และคำสุภาพ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
จากการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน 4  ขั้นตอน  3  วงจร  ช่วยให้ผู้เรียนรู้จากการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีความพยายามในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามความมุ่งหมายในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน monrudee_t

คำสำคัญ (Tags)#เผยแพร่วิจัย

หมายเลขบันทึก: 168807, เขียน: 03 Mar 2008 @ 12:08 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 21:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

bright
IP: xxx.25.196.150
เขียนเมื่อ 

เขียนไรมายเข้าใจอะT_T

กรน
IP: xxx.172.39.16
เขียนเมื่อ 

ไม่เข้าใจเลยหะ-*-*