เงื่อนไขการอนุญาตให้นำปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยง

เงื่อนไขการอนุญาตให้นำปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยง
เงื่อนไขการอนุญาตให้นำปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยง
แนบท้ายประกาศกรมประมง  เรื่อง   การอนุญาตให้นำปลาตระกูลคาร์พเข้ามา
ในราชอาณาจักรภายใต้ระบบการกันกันโรค   ลงวันที่   30  กันยายน  พ.ศ. 2547
   เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเคเอชวี (KHV disease หรือ koi herpesvirus disease)  และโรค
เอสวีซีวี  (SVCV disease หรือ Spring vireamia of carp virus disease)  กรมประมงจึงกำหนดเงื่อนไขในการ
อนุญาตให้นำปลาตระกูลคาร์พเข้าในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยงภายใต้ระบบการกักกันโรค  ไว้ดังนี้ 
1. ผู้นำเข้าต้องมีสถานกักกันโรคสำหรับปลาตระกูลคาร์พที่จะนำเข้า  โดยสถานกักกันดังกล่าว
ต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจากกรมประมงก่อนที่จะขออนุญาตนำเข้า 
                   2. ผู้นำเข้าจะต้องแจ้งจำนวนปลาตระกูลคาร์พที่มีอยู่ในฟาร์มก่อนการขออนุญาตนำเข้าด้วย
     3. ปลาตระกูลคาร์พที่จะนำเข้าต้องมาจากแหล่งหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงปลาตระกูล
คาร์พที่กรมประมงได้ประกาศรับรองแล้วเท่านั้น 
     4.  เมื่อได้นำปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว  ผู้รับอนุญาตต้อง
นำปลานั้นไปกักกันโรคในสถานกักกันโรคที่กำหนดไว้  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน   เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
กรมประมงได้ตรวจสอบและพิสูจน์โรค 
     5. ปลาตระกูลคาร์พที่นำเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (health certificate) เป็นภาษา
อังกฤษที่ลงนามรับรองโดยสัตวแพทย์ (veterinarian officer)  ผู้มีอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออก   หรือเจ้าหน้าที่ (authorised officer) ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐบาล  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดการรับรองครบถ้วน  ดังนี้
(1)  ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของหรือผู้ส่งออก
(2)    จำนวนและขนาดของปลาตระกูลคาร์พ  (ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อสามัญ)
(3)    ระบุแหล่งกำเนิด หรือแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ ตามที่ระบุในข้อ 3
(4)    ปลาตระกูลคาร์พนั้นต้องมาจากประเทศ เขต  หรือฟาร์มซึ่งปลอดจากโรคโดยมีระบบ
การเฝ้าระวังโรค   และการตรวจวินิจฉัยโรคตามมาตรฐานที่กำหนดโดยองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ  หรือ Office des International Epizooties  (OIE)  กรณีที่เทคนิคการตรวจไม่ปรากฏในคู่มือ OIE ให้ใช้การตรวจด้วยเทคนิค PCR และจะต้องระบุเอกสารอ้างอิงลงในหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำด้วย
(5)  ปลาตระกูลคาร์พนั้นจะต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วง  
3  เดือน  ก่อนที่จะมีการส่งออก
(6)  ก่อนส่งออก 7-10 วัน  ปลาตระกูลคาร์พนั้นจะต้องมีการกักกันและได้รับการกำจัด
ปรสิตภายนอกแล้ว
(7)    จะต้องมีการรับรองโรคของปลาตระกูลคาร์พที่จะนำเข้ามาประเทศไทย  ดังนี้
(7.1)  โรคเอสวีซีวี (SVCV disease หรือ Spring viraemia of carp virus disease)
(7.2)  โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ koi herpesvirus disease)
     6. ในการจำหน่ายปลาตระกูลคาร์พที่นำเข้านั้น  ให้ผู้นำเข้าดำเนินการขอออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำมอบให้แก่ผู้ซื้อด้วย  โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับ
การจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2547   และให้แนบสำเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (health certificate)  ที่ได้มาประกอบขอหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ 

หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด
โทรศัพท์  0 2579 4122,  0 2579 6803  และ 0 2579 6977 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา.http://www.fisheries.go.th/fish_test/form/import_crab.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.801ความเห็น (0)