เรียนรู้...จากเกษตรอินทรีย์

ท่านใดมีความรู้และประสบการณ์ในกรณีเช่นนี้ เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้ามาได้เลยนะครับ

         ในวันที่นักส่งเสริมการเกษตรเข้าศึกษาดูงาน  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย และเกษตรกรที่ยกระดับการผลิตจากพืชปลอดภัยเป็นเกษตรอินทรีย์  คือคุณขวัญเรือน  ใจใหม่  จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูการผลิต   ซึ่งส่วนใหญ่พืชโดยทั่วไปจะไม่ค่อยเป็นปัญหา สามารถปลูกและให้ผลผลิตตามปกติ  ยกเว้นมีพืชอยู่ชนิดหนึ่งที่พบกับความล้มเหลว คือไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เลย

                                               คุณขวัญเรือน ใจใหม่      

          พืชที่ว่านั้นก็คือ "มะระจีน" ครับ เป็นประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง  ของคุณขวัญเรือน และพวกเรานักส่งเสริมฯ และเกษตรกรต่างก็มีข้อสรุปในเบื้องต้นร่วมกัน (อาจไม่ถูกต้อง) ว่าน่าจะมีสาเหตุมาจาก..

  • พันธุ์มะระจีนที่นำมาปลูกอาจเป็นพันธุ์ลูกผสม ที่คัดพันธุ์มาเพื่อปลูกในระบบเกษตรเคมี อาจเป็นพันธุ์ที่ตอบสนอง หรือมีความต้องการธาตุอาหารในปริมาณที่สูงมาก 
  • ดินในแปลงปลูกของคุณขวัญใจ  เพิ่งเริ่มหยุดการใช้สารเคมีดินเพิ่งฟื้นตัวและปรับสภาพยังไม่ถึง 1 ปี ธาตุอาหารต่างๆ ในดินอาจไม่เพียงพอ

                                           แปลงปลูกมะระจีนไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เลย    

        เป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นนะครับ ยังไม่ได้ทำการปลูกเพื่อเปรียบเทียบ หรือทดสอบใดๆ  หากท่านใดมีความรู้และประสบการณ์ในกรณีเช่นนี้  เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้ามาได้เลยนะครับ 

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)