Stewardship

- หน้าที่ governance ที่สำคัญคือบทบาท stewardship   ผมได้ความรู้นี้จาก ศ. นพ. จรัส  สุวรรณเวลา เมื่อประมาณ 7 ปีก่อน
- Stewardship หมายถึงความรับผิดชอบดูแลอำนวยความสะดวก  ปกป้อง  รับใช้  เหมือนสจ๊วตเครื่องบินดูแลผู้โดยสารให้ปลอดภัยและสะดวกสบายตลอดการเดินทาง   หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยก็เป็นฉันนั้น
- สภามหาวิทยาลัยต้องไม่ใช่แค่ออกนโยบาย  เป้าหมาย  กฎระเบียบ  แต่ต้องเข้าไปทำหน้าที่ Stewardship ให้บรรลุนโยบาย  เป้าหมายนั้นได้
- แต่สภามหาวิทยาลัยต้องไม่เข้าไปบริหารจัดการ   เพราะนั่นคือหน้าที่ของอธิการบดีและคณะ

สภามหาวิทยาลัย (1)

สภามหาวิทยาลัย (2)

สภามหาวิทยาลัย (3)

วิจารณ์  พานิช
 23 ก.พ.49