หน่วยงานสนับสนุน(back office)ของโรงพยาบาลประกอบด้วย หน่วยงานบริหารต่างๆ ธุระการ บุคลากร บัญชี การเงิน พัสดุ ซ่อมบำรุง  ซักฟอก จ่ายกลาง โภชนาการ รักษาความปลอดภัย ยานพาหนะ การบริหารสิ่งแวดล้อม บำบัดนำเสีย การจัดการขยะ อารคารสถานที่  ฯ