สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ : โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่อง

" แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น "
*ขจิต  ฝอยทอง
          โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 2  โรงเรียนตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลจากตัวเมืองมาก   ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพเกษตรกรรม   มีฐานะยากจนนักเรียนส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆเป็นอย่างมาก   จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 มาตรา  24 ( 5 )  กล่าวว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสมารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้   ทั้งนี้ผู้เรียนและผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ ผู้เขียนจึงจัดทำแผนแบบบูรณาการเรื่อง " แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น " ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัย  กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์นี้จะส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาต่างๆได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว และได้ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง

  แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง " แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น " ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4-ม.6 )   โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์นี้ จะเน้นที่การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก   แล้วทำการบูรณาการเนื้อหาการเรียนรู้ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมการเรียนรู้เริ่มจากให้นักเรียนเลือกหัวข้อที่นักเรียนต้องการศึกษา และศึกษากระบวนการวิจัย   คือ

 1. ปัญหาการวิจัย     2. วัตถุประสงค์การวิจัย    3. สมมุติฐานการวิจัย    4. ขอบเขตการวิจัย  5. การดำเนินการวิจัย   6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

  นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-8 คน เพื่อเขียนเค้าโครงการวิจัย   ครูคอยกระตุ้นความสนใจนักเรียนโดยถามคำถามเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้   การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น  เช่น ถามว่าถ้าต้องการเพิ่มผลผลิตสับปะรดโดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมี  นักเรียนว่านักเรียนจะทำอย่างไร   หรืออาจถามว่าหมู่บ้านนักเรียนมีไก่กี่สายพันธุ์ เป็นต้น  ตรงส่วนของการวิจัยนี้นักเรียนอาจเขียนวิจัยเชิงสำรวจหรือวิจัยเชิงทดลองก็ได้ หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนเค้าโครงวิจัยว่ากลุ่มของนักเรียนเขียนปัญหาการวิจัยว่าอย่างไร  มีวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างไร    ตั้งสมมุติฐานการวิจัยว่าอย่างไร   มีขอบเขตการวิจัยแค่ไหน  การดำเนินการวิจัยทำอย่างไร   และสุดท้ายเมื่อดำเนินการแล้วจะสรุปและอภิปรายผลการวิจัยว่าอย่างไร  นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเค้าโครงวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอ  นักเรียนและครูช่วยกันซักถามในประเด็นที่ยังสงสัยเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ชัดเจน  หลังจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันประสานงานเพื่อติดต่อกับแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าไปศึกษาจากแหล่งเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ตามที่นักเรียนเขียนไว้ในเค้าโครงวิจัย  นักเรียนกลับมาเขียนรายงานวิจัยของกลุ่มตนโดยดำเนินการในรูปแบบโปสเตอร์ ( Poster ) เพื่อเตรียมนำเสนอผลงานวิจัยให้เพื่อฟัง  นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงานของกลุ่มตนเอง  หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงานของเพื่อน  หลังจากนั้นนักเรียนนำผลงานของตนเองไปให้ผู้ปกครองประเมิน  ครูประเมินผลงานวิจัยของนักเรียน
          จากการดำเนินการจัดแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง " แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น "โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์ สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาการต่างๆได้ดังนี้


แผนผังการจัดแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง

" แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น "

สาระการเรียนรู้
การบูรณาการการเรียนรู้
ภาษาไทย
การเขียนเค้าโครงวิจัยเป็นภาษาไทย การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
ภาษาถิ่น  วรรณคดีในท้องถิ่น
คณิตศาสตร์
การคำนวณเกี่ยวรายได้ในแหล่งเรียนรู้  การคำนวณรายรับ-รายจ่ายในการประกอบอาชีพ การหาค่าเฉลี่ยในการดำเนินการวิจัย
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในแหล่งเรียนรู้  การศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ในหอดูดาวเกิดแก้ว    การสำรวจพันธุ์พืชและสัตว์ในอุทยานแห่งชาติ
ศิลปะ
การออกแบบโปสเตอร์    การจัดภาพประกอบ  การถ่ายภาพประกอบ    การใช้เทคนิคสี
สาระการเรียนรู้
การบูรณาการการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การศึกษาเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม เช่น ฟาร์มไก่  ไร่สับปะรด นาข้าว  การใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูล ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่น
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
การศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น   การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ  การแต่งกายของชาวไทยทรงดำใน
ท้องถิ่น
ภาษาต่างประเทศ
คำศัพท์เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ อาชีพ  คำศัพท์เกี่ยวกับการวิจัย  การเขียนผลงานเพื่อนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและ
พละศึกษา
การศึกษาว่าในสับปะรดมีสารอาหารชนิดใดบ้าง  การศึกษาว่าพืชชนิดต่างๆในแหล่งเรียนรู้ว่าให้สารอาหารชนิดใด

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนได้ศึกษาเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว  สิ่งสำคัญที่สุดคือนักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  อาจารย์หมอประเวศ  วะสี กล่าวไว้ในหนังสือ พุทธธรรมกับสังคม ว่า "การศึกษาจากการร่วมลงมือปฏิบัติจริงๆ  นอกจากจะหัดให้คนทำเป็น คิดเป็น แล้วยังปลูกฝังการทำงานเป็นหมู่คณะ  ไม่ใช่ต่างคนต่างท่องเพื่อว่าใครจะได้คะแนนดีกว่ากัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเห็นแก่ตัว ควรใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนานิสัยที่ดีงามเช่น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การรักษาความสะอาดของที่สาธารณะ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ จากการปฏิบัติจริงไม่ใช่ท่องเอาคะแนน" นอกจากนี้ยังเป็นผลให้ผู้สอนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนด้วย เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ชุมชนเช่น เรื่องพันธุ์ข้าวในชุมชน     เรื่องของไทยทรงดำ ( ไทยโซ่ง ) เป็นต้น จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่อง " แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น "โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์เป็นผลให้บทเรียนไม่น่าเบื่อหน่าย
* นายขจิต ฝอยทองนักศึกษาปริญญาเอกภาษาอังกฤษศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษาทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน จากคณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน