งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ


การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและได้เรียนรู้เรื่องที่อยู่ใกล้ตัว นอกจากนี้ยังเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนแก่ผู้สนใจด้วย

สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ : โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่อง

" แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น "
*ขจิต  ฝอยทอง
          โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 2  โรงเรียนตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลจากตัวเมืองมาก   ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพเกษตรกรรม   มีฐานะยากจนนักเรียนส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆเป็นอย่างมาก   จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 มาตรา  24 ( 5 )  กล่าวว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สอนสมารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้   ทั้งนี้ผู้เรียนและผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ ผู้เขียนจึงจัดทำแผนแบบบูรณาการเรื่อง " แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น " ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัย  กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์นี้จะส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาต่างๆได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว และได้ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง

  แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง " แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น " ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4-ม.6 )   โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์นี้ จะเน้นที่การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก   แล้วทำการบูรณาการเนื้อหาการเรียนรู้ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   กิจกรรมการเรียนรู้เริ่มจากให้นักเรียนเลือกหัวข้อที่นักเรียนต้องการศึกษา และศึกษากระบวนการวิจัย   คือ

 1. ปัญหาการวิจัย     2. วัตถุประสงค์การวิจัย    3. สมมุติฐานการวิจัย    4. ขอบเขตการวิจัย  5. การดำเนินการวิจัย   6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

  นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-8 คน เพื่อเขียนเค้าโครงการวิจัย   ครูคอยกระตุ้นความสนใจนักเรียนโดยถามคำถามเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้   การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมในท้องถิ่น  เช่น ถามว่าถ้าต้องการเพิ่มผลผลิตสับปะรดโดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมี  นักเรียนว่านักเรียนจะทำอย่างไร   หรืออาจถามว่าหมู่บ้านนักเรียนมีไก่กี่สายพันธุ์ เป็นต้น  ตรงส่วนของการวิจัยนี้นักเรียนอาจเขียนวิจัยเชิงสำรวจหรือวิจัยเชิงทดลองก็ได้ หลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนเค้าโครงวิจัยว่ากลุ่มของนักเรียนเขียนปัญหาการวิจัยว่าอย่างไร  มีวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างไร    ตั้งสมมุติฐานการวิจัยว่าอย่างไร   มีขอบเขตการวิจัยแค่ไหน  การดำเนินการวิจัยทำอย่างไร   และสุดท้ายเมื่อดำเนินการแล้วจะสรุปและอภิปรายผลการวิจัยว่าอย่างไร  นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเค้าโครงวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ  นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอ  นักเรียนและครูช่วยกันซักถามในประเด็นที่ยังสงสัยเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ชัดเจน  หลังจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันประสานงานเพื่อติดต่อกับแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าไปศึกษาจากแหล่งเรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย  นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ตามที่นักเรียนเขียนไว้ในเค้าโครงวิจัย  นักเรียนกลับมาเขียนรายงานวิจัยของกลุ่มตนโดยดำเนินการในรูปแบบโปสเตอร์ ( Poster ) เพื่อเตรียมนำเสนอผลงานวิจัยให้เพื่อฟัง  นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงานของกลุ่มตนเอง  หลังจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงานของเพื่อน  หลังจากนั้นนักเรียนนำผลงานของตนเองไปให้ผู้ปกครองประเมิน  ครูประเมินผลงานวิจัยของนักเรียน
          จากการดำเนินการจัดแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง " แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น "โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์ สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาการต่างๆได้ดังนี้


แผนผังการจัดแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่อง

" แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น "

สาระการเรียนรู้
การบูรณาการการเรียนรู้
ภาษาไทย
การเขียนเค้าโครงวิจัยเป็นภาษาไทย การศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
ภาษาถิ่น  วรรณคดีในท้องถิ่น
คณิตศาสตร์
การคำนวณเกี่ยวรายได้ในแหล่งเรียนรู้  การคำนวณรายรับ-รายจ่ายในการประกอบอาชีพ การหาค่าเฉลี่ยในการดำเนินการวิจัย
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในแหล่งเรียนรู้  การศึกษาเรื่องดาราศาสตร์ในหอดูดาวเกิดแก้ว    การสำรวจพันธุ์พืชและสัตว์ในอุทยานแห่งชาติ
ศิลปะ
การออกแบบโปสเตอร์    การจัดภาพประกอบ  การถ่ายภาพประกอบ    การใช้เทคนิคสี
สาระการเรียนรู้
การบูรณาการการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การศึกษาเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรม เช่น ฟาร์มไก่  ไร่สับปะรด นาข้าว  การใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าข้อมูล ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่น
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
การศึกษาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น   การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ  การแต่งกายของชาวไทยทรงดำใน
ท้องถิ่น
ภาษาต่างประเทศ
คำศัพท์เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ อาชีพ  คำศัพท์เกี่ยวกับการวิจัย  การเขียนผลงานเพื่อนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
สุขศึกษาและ
พละศึกษา
การศึกษาว่าในสับปะรดมีสารอาหารชนิดใดบ้าง  การศึกษาว่าพืชชนิดต่างๆในแหล่งเรียนรู้ว่าให้สารอาหารชนิดใด

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆได้เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนได้ศึกษาเรื่องที่อยู่ใกล้ตัว  สิ่งสำคัญที่สุดคือนักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  อาจารย์หมอประเวศ  วะสี กล่าวไว้ในหนังสือ พุทธธรรมกับสังคม ว่า "การศึกษาจากการร่วมลงมือปฏิบัติจริงๆ  นอกจากจะหัดให้คนทำเป็น คิดเป็น แล้วยังปลูกฝังการทำงานเป็นหมู่คณะ  ไม่ใช่ต่างคนต่างท่องเพื่อว่าใครจะได้คะแนนดีกว่ากัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเห็นแก่ตัว ควรใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนานิสัยที่ดีงามเช่น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม การรักษาความสะอาดของที่สาธารณะ  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ จากการปฏิบัติจริงไม่ใช่ท่องเอาคะแนน" นอกจากนี้ยังเป็นผลให้ผู้สอนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียนด้วย เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ชุมชนเช่น เรื่องพันธุ์ข้าวในชุมชน     เรื่องของไทยทรงดำ ( ไทยโซ่ง ) เป็นต้น จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรื่อง " แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น "โดยใช้กิจกรรมนักวิจัยรุ่นเยาว์เป็นผลให้บทเรียนไม่น่าเบื่อหน่าย
* นายขจิต ฝอยทองนักศึกษาปริญญาเอกภาษาอังกฤษศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักศึกษาทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลนจากคณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หมายเลขบันทึก: 16413เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2006 15:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2013 21:00 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (28)
นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
 • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิตที่กรุณาแนะนำองค์ความรู้...
 • เห็นด้วยอย่างมากที่ว่า การเรียนการสอนควรเน้น...
  (1). การเรียนด้วยตนเอง (self-learning)
  (2). การสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือการวิจัยรูปแบบต่างๆ
 • มีข้อเรียนเสนอวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคือ
  ถ้าเราลองให้นิสิตนักศึกษานำเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษ (learning through guiding) ดู
 • ความจริงนำเที่ยวอะไรก็ได้ เช่น ให้นิสิตนักศึกษาไปหาแหล่งนำเที่ยวในสถาบัน หรือหาภาพสถานที่ท่องเที่ยวมาแล้วนำเสนอเป็นการนำเที่ยวอะไรทำนองนี้...
 • ขอขอบคุณ
 • ขอบพระคุณ คุณหมอมากครับ ผมได้ลองจัดการสอนแบบ Homestay(ระดับมัธยมศึกษา ) ปรากฎว่าน่าสนใจมาก นักเรียนได้เพื่อนเป็นชาวต่างประเทศได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ได้เขียนจดหมายติดต่อกับชาวต่างประเทศหลังจากชาวต่างประเทศกลับประทศไปแล้ว 
 • นอกจากนี้ยังเชิญผู้ปกครองมร่วมแสดงความคิดเห็น
 • ปรากฎว่าผู้ปกครองร่วมมือดีมาก อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ

ผมคิดว่า  ผู้ที่ทำกิจกรรมเป็นกระบวนการแบบเดียวกับกระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์  นั้น  แสดงว่า  ผู้นั้น มีกิจกรรมแบบวิทยาศาสตร์  หรือ มีพฤติกรรมวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ก็เพราะว่า  กระบวนการวิทยาศาสตร์กับกระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์สอดคล้องกัน  แต่ที่น่าทึ่งก็คือ  คุณขจิตได้นำมาใช้กับการสอนภาษา  ผมคิดว่า  หากครูได้ให้ความสำคัญกับพฤติกรรมวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางแล้ว  คำว่า ผู้เรียนเป็ศูนย์กลาง  หรือพูดใหม่ว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดนั้น  จะบรรลุเป้าหมายได้ในเร็ววัน

และก็ขอขอบตุณมากที่ได้เชิญเข้าร่วมชุมชน ครับ

 • ขอบพระคุณอาจารย์มากครับที่เข้ามาให้กำลังใจและเยี่ยมชม
 • ชอบอ่านงานวิจัยของอาจารย์นะครับ

คุณ "ขจิต"

ได้อ่านแล้วรู้สึกชอบจังค่ะ ทำให้มองเห็นแนวการสอนที่เยี่ยมยอด ดีใจจังที่ได้รู้จัก "คุณ ขจิต" ยอดเยี่ยมจริง ๆ ค่ะ นี่กระมังคะถึงเรียกว่า "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แท้จริง"

ขอบคุณอีกครั้งสำหรับสิ่งดี ๆ ที่มีให้กันตลอดมา

 • ขอบคุณคุณครูวิจิตรามากครับโชคดีที่มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดีๆอย่าง อาจารย์JJ อาจารย์Handy พี่โอ๋ คุณหมอวัลลภ คุณชายขอบ คุณ Dr. Kapoom Kawao น้องนิว น้องดรีมฯลฯ
 • ทำให้ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านมีความหมายมากยิ่งขึ้นครับ

ครูกาญจน์มัวแต่ยุ่งงานในพื้นที่  ไม่ได้มาเปิดบล๊อกดูเลย  วันนี้วันจันทร์เข้าในสำนักงานเปิดบล๊อกดู เห็นคุณขจิต  ฝอยทองกรุณาส่งองค์ความรู้ให้  ครูกาญจน์ขอบคุณมาก  ถ้าคุณขจิต อยู่นครศรี ครูกาญจน์จะเชิญเป็นวิทยากรให้นักศึกษา กศน. ไม่ทราบว่าจะได้ไม่ค๊ะ

ได้เลยครับ แต่ว่าต้องก่อนเดือนตุลาคมครับ ผมกำลังไปต่างประเทศ ขอบคุณมากครับผม

โห...พลาด blog ดีดีแบบนี้ได้ไง  ขอบพระคุณค่ะ

 • อ้าวพี่เขียนไว้นานแล้ว
 • ขอบคุณครับ
 • ติดต่อ supervisor ได้แล้วครับ

รูกาญจน์ภาคภูมิใจเพื่อนชาวบล๊อกจริง ๆ ที่มีใจอาสาฯอย่างนี้  โดยเฉพาะคุณขจิต  ฝอยทอง ครูกาญจน์ต้องขอขอบคุณล่วงหน้า   ถ้าต้องการให้ท่านช่วยวันไหน  ครูกาญจน์จะรอวันท่านว่างน๊ะค๊ะ  เดือนตุลาคมช่วงนี้ นักศึกษาปิดภาคเรียนค่ะ  เปิดเรียนเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ท่ายคงว่างบ้าง  หวังว่าคงได้เจอกันที่ กศน.น๊ะค๊ะ

 

ผมต้องไปต่างประเทศ 1 ปีครับอาจารย์ ไปประมาณกันยายน 2550 ขอบคุณครับ

"Real Love are not for Love somebody, It for Everybody & Nobody”

 

สุขสันต์วันแห่งครอบครัวครับ

 

รักคุณบุญรักษา ^^

ขอบคุณมากครับ พอดีผมกำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษในห้องคอมพิวเตอร์ และใช้เวปไซด์ของอาจารย์ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องโครงงานภาษาอังกฤษ ซึ่งดีมากๆ
 • ขอบคุณเด็กน้อย
 • อิคิวมากครับ
 • อยู่โรงเรียนอะไรกันครับ
 • ที่ยะลาใช่ไหมครับ

ดิฉันสนใจการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากค่ะและอยากจะศึกษาวิธีการทำงานวืจัยค่ะ

ลองค้นดูจากสารบัญนะครับ มีหลายเรื่องเลยครับ

สวัสดีค่ะ

อยากได้ตัวอย่างแผนการสอนโครงงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในท้องถิ่นและตัวอย่างแบบฝึกหัดโครงงานที่เกี่ยวข้องในทักษะภาษาอังกฤษ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

หนิง

nungning97@hotmail.com

ผมเด็กชายวุฒิกุล

รบกวนขอE-Mail อาจารย์หน่อยครับ

ขอบคุณนะค่ะที่ทำให้เราได้อ่านสาระดีดีและตอนนี้ก้อได้แนวทางในการทำวิทยานิพนแล้วค่ะ

มาเป็นนักเรียนเช้านี้สดชื่น

มาเติมพลังให้ตัวเองค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อยากทราบคำว่าแหล่งเรียน ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรค่ะ

กระบวนการวิจัยเชิงประจักษ์  ที่ดร.ไสวกล่าวข้างต้น

น่าสนใจเรียนรูจริงๆ รบกวนน้องอ.ขจิต ช่วยบอกแหล่งเรียนรู้ให้ที

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

อ่านแล้วรู้สึกสนใจแล้วรู้สึกว่าได้ความรู้มากมาย

ตอนนี้ดิฉันกำลังกลุ้มใจในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

เพราะในปีการศึกษาที่แล้วได้ทำ

การสอนในระดับประถมศึกษา

แต่ในปีการศึกษานี้ได้ขึ้นมาสอนในระดับมัธยม

ซึ้งพอได้อ่านงานที่มีประโยชน์เหล่านี้

รู้สึกอยากลองสอนนักเรียนในการทำ

โครงการภาษาอังกฤษ

จึงอยากจะขอตัวอย่างโครงงานจากอาจารย์ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

moolek22@gmail.com

ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการสอนแบบโครงงานให้นักเรียน ระดับ ม ปลายค่ะ หลังจากไปอบรมมาบ้าง แต่ก็ยังไม่เข้าใจมากนัก เพราะไม่เห็นเป็นรูปธรรม อยากรบกวนขอ ตัวอย่างโครงงานภาษาอังกฤษ ม ปลาย สัก ๒ ๓ ตัวอย่าง เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมทีชัดเชดขึ้น จะได้มั่นใจว่าที่เข้าใจนั้น ถูกหรือไม่ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


กรุณา ตอบกลับ yuminosung@hotmail.com

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี